Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξελιξη πανδημίας: Επιμένουν οι σκληροί δείκτες

Συνο­λι­κά 18.869 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο, από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 1.742.363

Στις ΜΕΘ δια­φό­ρων νοσο­κο­μεί­ων της χώρας νοση­λεύ­ο­νται 688 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς (ένα­ντι 683 χθες), ενώ κατα­γρά­φη­καν 81 νέοι θάνα­τοι από επι­πλο­κές του κορο­νοϊ­ού. Έτσι, το σύνο­λο των νεκρών, από την αρχή της παν­δη­μί­ας, φτά­νει τις 22.366.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 506 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑8.5%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 526 ασθενείς.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο