Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξεταστική — Ν. Καραθανασόπουλος: Θέατρο του Παραλόγου με τα δεν ξέρω και δεν μπορώ

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ και μέλος της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, σε δήλω­σή του μετά το τέλος των σημε­ρι­νών εργα­σιών της Επι­τρο­πής, ανέ­φε­ρε: «Θέα­τρο Παρα­λό­γου! Το “δεν ξέρω, δεν μπο­ρώ” έχει απο­κτή­σει χαρα­κτη­ρι­στι­κά παν­δη­μί­ας. Aπό τη μια η επί­κλη­ση του απορ­ρή­του από τον σημε­ρι­νό διοι­κη­τή της ΕΥΠ και από την άλλη η δεδη­λω­μέ­νη άγνοια του σημε­ρι­νού προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ για τα ζητή­μα­τα των ελέγ­χων για την υπό­θε­ση του ΚΚΕ, που περι­γρά­φο­νται στα πορί­σμα­τα της, καθι­στούν τον έλεγ­χο αυτής της σοβα­ρής υπό­θε­σης των παρα­κο­λου­θή­σε­ων ουσια­στι­κά αδύ­να­το. Επι­βε­βαιώ­νε­ται η εκτί­μη­ση του ΚΚΕ για μεθο­δευ­μέ­νη προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης της υπό­θε­σης, με μοι­ρα­σμέ­νους ρόλους σε αυτή τη δια­δι­κα­σία. Τα παρα­πά­νω καθι­στούν επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη να κλη­θούν ως μάρ­τυ­ρες ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της ΑΔΑΕ, οι τεχνι­κοί της ΑΔΑΕ και οι πάρο­χοι που κατ’ επα­νά­λη­ψη ζητά­ει το ΚΚΕ. Δια­φο­ρε­τι­κά καταγ­γέλ­λου­με ως απα­ρά­δε­κτη τη δια­φαι­νό­με­νη προ­σπά­θεια για πρό­ω­ρη ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής, η οποία και θα απο­τε­λέ­σει “το κερα­σά­κι στην τούρ­τα” στην προ­σπά­θεια συγκάλυψης».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο