Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξιτήριο για τα 32 μέλη της ΚΝΕ από το νοσοκομείο όπου είχαν μεταφερθεί με γαστρεντερίτιδα

Με συμ­πτώ­μα­τα γαστρε­ντε­ρί­τι­δας μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο του Καρ­πε­νη­σιου 32 νεο­λαί­οι της ΚΝΕ που μετεί­χαν στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό διή­με­ρο που οργα­νώ­θη­κε στο Καρπενήσι.

Σύμ­φω­να με το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Κώστα Μπασ­δέ­κη, που μίλη­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «από τις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα μετα­φέρ­θη­καν στα­δια­κά με συμ­πτώ­μα­τα γαστρε­ντε­ρί­τι­δας, δηλα­δή διάρ­ροια και εμέ­τους 32 άτο­μα στο νοσο­κο­μείο Καρ­πε­νη­σί­ου. Οι περισ­σό­τε­ροι τα ξημε­ρώ­μα­τα πήραν εξι­τή­ριο και έφυ­γαν από το νοσο­κο­μείο και ήδη ταξι­δεύ­ουν για τα σπί­τια τους. Στις 3 το μεση­μέ­ρι πήρα­νε εξι­τή­ριο και οι δύο τελευ­ταί­οι νεο­λαί­οι που είχαν παρα­μεί­νει στο νοσο­κο­μείο και ήδη ετοι­μά­ζο­νται να ταξι­δεύ­σουν για Θεσ­σα­λο­νί­κη». Ο κ. Μπασ­δέ­κης εξη­γη­σε πως «δεν ήταν κάτι πολύ σημα­ντι­κό αλλά μετα­φέρ­θη­καν προ­λη­πτι­κά στο νοσοκομείο».

Σε ό,τι αφο­ρά τις αιτί­ες έγι­νε γνω­στό ότι έχουν σχέ­ση με το νερό που ήπιαν κατά τη διάρ­κεια πεζο­πο­ρί­ας τους. Ειδι­κό­τε­ρα, την Παρα­σκευή το από­γευ­μα είχε οργα­νω­θεί πεζο­πο­ρία στον Καρ­πε­νη­σιώ­τη ποτα­μό, από όπου η ομά­δα των νεα­ρών ήπιε νερό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο