Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση βανδαλισμών σε προτομές στην πόλη της Μυτιλήνης

Εξι­χνιά­στη­κε σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας, αργά σήμε­ρα  (12–09-2018) το βρά­δυ, η υπό­θε­ση των βαν­δα­λι­σμών σε προ­το­μές στο κέντρο της Μυτι­λή­νης, μετα­ξύ των οποί­ων και στην προ­το­μή του ιστο­ρι­κού παλαιού δημάρ­χου της πόλης, Από­στο­λου Αποστόλου.

Σύμ­φω­να με τα όσα έγι­ναν γνω­στά, ως δρά­στες ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τρεις ανή­λι­κοι ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για δια­κε­κρι­μέ­νες περι­πτώ­σεις φθο­ράς. Δικο­γρα­φία σχη­μα­τί­στη­κε επί­σης σε βάρος των γονέ­ων των δρα­στών, οι οποί­οι κατη­γο­ρού­νται για το αδί­κη­μα της παρα­μέ­λη­σης επο­πτεί­ας ανηλίκων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο