Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξι τερατουργήματα που θα ξεπερνάνε σε ύψος τα διακόσια μέτρα στο Ελληνικό

Έξι θα είναι οι ουρα­νο­ξύ­στες που θα χτι­στούν στο Ελλη­νι­κό, δήλω­σε μιλώ­ντας για το θέμα στο ραδιό­φω­νο του ΣΚΑΙ ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης. Παράλ­λη­λα υπεν­θύ­μι­σε πως ο δια­γω­νι­σμός για το καζί­νο θα γίνει στις 4 Οκτώβρη.

Εξι τερα­τουρ­γή­μα­τα που θα ξεπερ­νά­νε σε ύψος τα δια­κό­σια μέτρα προ­βλέ­πει το σχέ­διο καθώς και ευκο­λί­ες στη δια­τύ­πω­ση ώστε να εξοι­κο­νο­μη­θούν και άλλα δέκα (και επι­πλέ­ον) μέτρα στα άλλα πολυώ­ρο­φα κτίσματα.

Από την άλλη, η δημιουρ­γία καζί­νο ήταν βασι­κό προ­α­παι­τού­με­νο για να προ­χω­ρή­σει η επέν­δυ­ση, όπως είχε επι­ση­μαν­θεί και από κυβερ­νη­τι­κά στελέχη.

Είμα­στε λέει προ­ο­ρι­σμός ανα­ψυ­χής και πρέ­πει να υπάρ­χουν δρα­στη­ριό­τη­τες ανα­ψυ­χής… Ποιος τη χάρη μας Λας Βέγκας θα γίνου­με… (Δια­βά­ζα­με τις προ­άλ­λες στο Ριζο­σπά­στη, τη συνέ­ντευ­ξη εργα­ζό­με­νης στον Του­ρι­σμό. Πήρε η τυχε­ρή ένα ρεπό τον Ιού­νιο και ένα τον Ιού­λιο… Η δε αμοι­βή, του.… υπο­κα­τώ­τα­του μισθού. Τέτοιες θέσεις εργα­σί­ας υπό­σχο­νται και για το Ελλη­νι­κό και τα καζί­νο τους)

Τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ υπη­ρέ­τη­σαν με συνέ­πεια το σχε­δια­σμό για την παρά­δο­ση του Ελλη­νι­κού στο μεγά­λο κεφά­λαιο, την οποία προ­ώ­θη­σαν και ως «μνη­μο­νια­κή» υπο­χρέ­ω­ση, ψηφί­ζο­ντας νόμους και εκδί­δο­ντας δεκά­δες υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις για τη διευ­κό­λυν­ση της επέν­δυ­σης. Οι απο­φά­σεις αυτές περι­λαμ­βά­νουν και την απα­ξί­ω­ση της προ­στα­σί­ας και ανά­δει­ξης της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, την οποία, χάριν εντυ­πω­σια­σμού, βάζουν στο ζύγι την «ευαι­σθη­σία» τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο