Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξορίζοντας στρατιωτικούς, στελέχη του ΕΛΑΣ (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Το μετα­βαρ­κι­ζια­νό καθε­στώς φρο­ντί­ζει αμέ­σως μετά τη συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας να πάρει τα μέτρα του με στό­χο να εμπο­δί­σει κάθε «δια­τά­ρα­ξη του κοι­νω­νι­κού καθε­στώ­τος». Όσο προ­χω­ρά η «λευ­κή τρο­μο­κρα­τία», όσο η αντί­στα­ση από την άλλη του λαού παίρ­νει και ένο­πλο χαρα­κτή­ρα, τόσο ο ρόλος των πρώ­ην πλέ­ον μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νων αξιω­μα­τι­κών του ΕΛΑΣ είναι σημα­ντι­κός για την ανά­πτυ­ξη ενός δεύ­τε­ρου αντάρ­τι­κου που θα σκο­πεύ­ει πλέ­ον στην ίδια την εξου­σία. Η αστι­κή τάξη εκμε­ταλ­λευό­με­νη και τη σχε­τι­κή καθυ­στέ­ρη­ση για το απο­φα­σι­στι­κό ξεδί­πλω­μα του, προ­σπα­θεί να το «απο­κε­φα­λί­σει» στέλ­νο­ντας τους αξιω­μα­τι­κούς του ΕΛΑΣ στην εξο­ρία και τις φυλακές.

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ στις 20/9/1946 κυκλο­φο­ρεί με ένα απο­κα­λυ­πτι­κό πρω­το­σέ­λι­δο: «ΕΞΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ 32 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ»

Μάλι­στα υπάρ­χει και πλή­ρης κατά­λο­γος τον οποίο και παρου­σιά­ζου­με φωτογραφικά

katalogos exoriasΣε σχε­τι­κό άρθρο του Κ. Καρα­γιώρ­γη (που έχει στό­χο να ανα­λύ­σει το ζήτη­μα αλλά και να ασκή­σει κρι­τι­κή προς την κυβέρ­νη­ση) με τίτλο «Ο Στέ­φα­νος Σαρά­φης στην εξο­ρία» ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: « Αύριο το πρωί οδη­γεί­ται στο νησί της εξο­ρί­ας ο αρχη­γός του Ελλη­νι­κού Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού στρα­τη­γός Στέ­φα­νος Σαρά­φης. Μαζύ του παίρ­νουν τον δρό­μο της εξο­ρί­ας ο στρα­τη­γός Ευρι­πί­δης Μπα­κιρ­τζής πρώ­τος πρέ­δρος της ΠΕΕΑ και οι άλλοι στρα­τη­γοί του ΕΛΑΣ Κ. Τσακ­μά­κος, Κ. Ματσού­κας και Ε. Καλα­μπα­λί­κης. Οι συνταγ­μα­τάρ­χες Μου­στε­ρά­κης, Νομι­κός, Λου­λού­δας, Γλύ­πτης. Μαζί με τους άλλους αξιω­μα­τι­κούς που στάλ­θη­καν ως τώρα στα νησιά, γίνο­νται όλοι δω. Τού­τη τη φορά η λύσ­σα του διωγ­μού δεν στα­μά­τη­σε στους εν ενερ­γεία μόνι­μους αξιω­μα­τι­κούς που υπήρ­ξαν ελα­σί­τες. Πέρα­σε και σε απλούς δημο­κρα­τι­κούς που δεν υπη­ρέ­τη­σαν στον ΕΛΑΣ…Φαίνεται ότι ο διωγ­μός θα περι­λά­βει και πολ­λούς άλλους δημο­κρα­τι­κούς απλώς για­τί έχουν την πιο στοι­χειώ­δη εθνι­κή και ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια να μην σκύ­ψουν το κεφά­λι στην καρ­μα­νιό­λα του Μπέη Μαυρομιχάλη.

Ο πανι­κός των «λαο­πρό­βλη­των ενε απέ­ρα­ντος. Μάταια προ­σπα­θούν κάπως μα ορθώ­σουν το σπι­θα­μιαίο τους ανά­στη­μα κάτω από τον απα­τη­λό ίσκιο των βρε­τα­νι­κών τανκς. Μάταια προ­σπα­θούν να πνί­ξουν τους τρο­μαγ­μέ­νους κτύ­πους της λαγί­σιας καρ­διάς τους στο βόμ­βο των βρε­τα­νι­κών ρου­κε­το­βό­λων και των Ταϊ­σουνκ. Ο πανι­κός τους παρα­μέ­νει απέραντος…

Και ο πανι­κός αυτός τους σπρώ­χνει σε τερα­τώ­δες αντε­θνι­κές ενέρ­γειες σαν την εξο­ρία των μόνι­μων αξιω­μα­τι­κών του ΕΛΑΣ που συμπλη­ρώ­νε­ται τώρα με την εξο­ρία του ίδιου του αρχη­γού του ΕΛΑΣ και απλώ­νε­ται σε εξο­ρί­ες δημο­κρα­τι­κών αξιω­μα­τι­κών του Κέντρου.

Τρέ­μουν μήπως «βγουν στα βου­νά» οι ελα­σί­τες και δημο­κρα­τι­κοί αξιω­μα­τι­κοί. Σαν να μη μπο­ρού­σαν να το έχουν κάνει ως τώρα , αν είχαν τέτοια πρό­θε­ση και αν είχε τέτοια πρό­θε­ση και η ηγε­σία του ΕΑΜ…

Η λύση αυτού του τρο­με­ρού και πρω­τά­κου­στου στη μετα­πο­λε­μι­κή δημο­κρα­τι­κή Ευρώ­πη είνε απλή: Οι Κουι­σλινγκ , ίδιοι κι απα­ράλ­λα­κτοι βρί­σκο­νται πάντα στην εξου­σία και στο στρα­τό. Άλλα­ξε μόνο η φίρ­μα των αφε­ντι­κών τους. Η γερ­μα­νι­κή κατο­χή έγι­νε αγγλι­κή. Όλα τα άλλα είνε στη θέση τους όπως επί Ράλ­λη και Τσολάκογλου…».

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο