Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξορμήσεις για το συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα

Με καθη­με­ρι­νές εξορ­μή­σεις, παρεμ­βά­σεις και άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες Συν­δι­κά­τα και φορείς απευ­θύ­νουν κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του 26 Φλε­βά­ρη στις 12 μ. στο Σύνταγ­μα.

Το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας συνε­χί­ζει τις εξορ­μή­σεις και τις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις στα εργο­τά­ξια και σε άλλους χώρους δου­λειάς, απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του, αλλά και για την προ­ε­τοι­μα­σία για την πανελ­λα­δι­κή πανοι­κο­δο­μι­κή απερ­γία στις 16 Μάρτη.

Από όλους τους οικο­δό­μους εκφρά­ζε­ται οργή και αγα­νά­κτη­ση για την ακρί­βεια που εξα­φα­νί­ζει το εισό­δη­μα εν ριπή οφθαλ­μού και προ­βάλ­λει ως επι­τα­κτι­κή ανά­γκη η υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας με ουσια­στι­κές αυξή­σεις στα μερο­κά­μα­τα για να μπο­ρούν να αντε­πε­ξέλ­θουν στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα, να τα βγά­λουν πέρα.

Στη Βούλα

Φορείς της Γλυ­φά­δας και της Βού­λας μαζί με την Ομά­δα Γυναι­κών Γλυ­φά­δας της ΟΓΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σήμε­ρα το πρωί εξόρ­μη­ση στο «Ασκλη­πιείο» Βού­λας, απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα στο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 26 Φλεβάρη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο