Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξωτικό… (και επικίνδυνο) παραμένει το τοπίο πάνω από σχεδόν όλη τη χώρα, λόγω της αφρικανικής σκόνης

Εξω­τι­κό… παρα­μέ­νει το τοπίο πάνω από σχε­δόν όλη τη χώρα, λόγω της αφρι­κα­νι­κής σκό­νης που έχει σκε­πά­σει τα πάντα.

Μάλι­στα, η ορα­τό­τη­τα ακό­μα και μέσα στην Αθή­να ήταν εξαι­ρε­τι­κά περιο­ρι­σμέ­νη εξαι­τί­ας και των υψη­λών ποσο­στών υγρα­σί­ας που σε κάποιους μετε­ω­ρο­λο­γι­κούς σταθ­μούς του κέντρου φτά­νει ακό­μα και το 90%.

Αυτό το απο­πνι­κτι­κό μείγ­μα έχει οδη­γή­σει αρκε­τούς πολί­τες στα επεί­γο­ντα των νοσο­κο­μεί­ων με ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα και οι ειδι­κοί συνι­στούν, κυρί­ως στα άτο­μα που ανή­κουν στις ευπα­θείς ομά­δες, να περιο­ρί­σουν τις μετα­κι­νή­σεις τους μέχρι να αρχί­σει να εξα­σθε­νεί το φαινόμενο.

Αυτό, σύμ­φω­να με τους μετε­ω­ρο­λό­γους, ανα­μέ­νε­ται να συμ­βεί από σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι όπου οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις, «διώ­χνο­ντας» τις μεγά­λες ποσό­τη­τες σκό­νης ανα­το­λι­κό­τε­ρα και συγκε­κρι­μέ­να πάνω από το Αιγαίο.

Από σήμε­ρα το βρά­δυ θα σημειω­θούν βρο­χές στο Ιόνιο και στην Ήπει­ρο και θα επε­κτα­θούν σε Μακε­δο­νία, Δυτι­κή Θεσ­σα­λία, Δυτι­κή Στε­ρεά και σε περιο­χές της Πελοποννήσου.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτι­κά και τα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με λίγες τοπι­κές βρο­χές. Μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στα βορειο­δυ­τι­κά τις πρώ­τες πρω­ι­νές και εκ νέου τις νυχτε­ρι­νές ώρες.

Στην υπό­λοι­πη χώρα αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πυκνότερες.

Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη στα ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι στην ανα­το­λι­κή νησιω­τι­κή χώρα θα πνέ­ουν αρχι­κά νοτιο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8, όμως γρή­γο­ρα θα εξα­σθε­νή­σουν και θα στρα­φούν σε νότιους νοτιο­δυ­τι­κούς 3 με 5 και στα νότια 6 τοπι­κά έως 7 μπο­φόρ. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση κυρί­ως στα δυτικά.

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο