Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξ αποστάσεως η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου στα ελληνικά πανεπιστήμια

Στην ανα­κοί­νω­ση ότι η εξε­τα­στι­κή του τρέ­χο­ντος χει­με­ρι­νού εξα­μή­νου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εξ απο­στά­σε­ως και όχι διά ζώσης προ­χώ­ρη­σε, νωρί­τε­ρα σήμε­ρα το πρωί, ο υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας, αρμό­διος για θέμα­τα Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, Άγγε­λος Συρί­γος, μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΑΝΤ1. Πρό­σθε­σε, δε, ότι η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου κινεί­ται στη λογι­κή να μη λει­τουρ­γή­σουν διά ζώσης τα πανε­πι­στή­μια μέχρι το τέλος του ακα­δη­μαϊ­κού έτους. Όπως ανέ­φε­ρε, μέσα στην ημέ­ρα θα υπάρ­ξουν επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις από το υπουρ­γείο Παιδείας.

Επι­πλέ­ον, μιλώ­ντας αργό­τε­ρα στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΣΚΑΪ, ο κ. Συρί­γος εξή­γη­σε ότι για το εαρι­νό εξά­μη­νο η πρό­θε­ση του υπουρ­γεί­ου είναι να υπάρ­ξει μία λύση, δηλα­δή είτε διά ζώσης είτε εξ απο­στά­σε­ως μαθή­μα­τα, ανα­λό­γως των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων και των ειση­γή­σε­ων των ειδικών.

Όσον αφο­ρά τα εργα­στή­ρια και τις πρα­κτι­κές ασκή­σεις των φοι­τη­τών που απαι­τούν φυσι­κή παρου­σία, ο κ. Συρί­γος σημεί­ω­σε στον ΣΚΑΪ ότι έχει ζητη­θεί από τα πανε­πι­στή­μια να δώσουν στοι­χεία στο υπουρ­γείο για τα εν λόγω προ­γράμ­μα­τα, τα οποία θα κατα­τε­θούν στην επι­τρο­πή των λοι­μω­ξιο­λό­γων. Τις επό­με­νες ημέ­ρες, όπως είπε, θα υπάρ­ξουν οι σχε­τι­κές ανακοινώσεις.

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο