Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟΔΥ: Ενδείξεις αυξημένης διασποράς γρίπης, κυρίως σε νέους

Παρά το γεγο­νός ότι η γρί­πη εμφα­νί­ζει επο­χι­κή δια­κύ­μαν­ση, με στα­δια­κή αύξη­ση της δια­σπο­ράς του ιού από τον Οκτώ­βριο έως τον Μάρ­τιο, ο ΕΟΔΥ κατα­γρά­φει τα περι­στα­τι­κά της γρί­πης καθ’ όλη τη διάρ­κεια του έτους. Συνή­θως τους καλο­και­ρι­νούς μήνες ο αριθ­μός των κρου­σμά­των γρί­πης που κατα­γρά­φε­ται είναι μικρός και, κατά κανό­να, αφο­ρά στα σπο­ρα­δι­κά κρού­σμα­τα του νοσήματος.

Τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες, σύμ­φω­να με τον ΕΟΔΥ, υπάρ­χουν ενδεί­ξεις αυξη­μέ­νης δια­σπο­ράς κατά την τρέ­χου­σα προ-επι­δη­μι­κή περί­ο­δο σε σχέ­ση με προη­γού­με­να έτη, κυρί­ως μετα­ξύ των ατό­μων νεα­ρής ηλι­κί­ας σε ορι­σμέ­νες γεω­γρα­φι­κές περιο­χές της χώρας.

Με δεδο­μέ­νο ότι στο νότιο ημι­σφαί­ριο κατα­γρά­φη­κε πρώ­ι­μη έναρ­ξη του επι­δη­μι­κού κύμα­τος της γρί­πης για τη φετι­νή περί­ο­δο, ο ΕΟΔΥ παρα­μέ­νει σε εγρή­γορ­ση και παρα­κο­λου­θεί συστη­μα­τι­κά την εξέ­λι­ξη της δρα­στη­ριό­τη­τας του νοσήματος.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι για την πρό­λη­ψη της δια­σπο­ράς του ιού στην κοι­νό­τη­τα πρέ­πει να τηρού­νται σχο­λα­στι­κά τα μέτρα ατο­μι­κής υγιει­νής, και τα μέτρα προ­στα­σί­ας, ενώ ο εμβο­λια­σμός παρα­μέ­νει το πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό μέτρο πρό­λη­ψης για τον πληθυσμό.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο