Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟΔΥ: Εννέα νέα κρούσματα κορονοϊού και ένας θάνατος (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

Εννέα νέα κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού και ένα θάνα­το ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο ΕΟΔΥ.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 3.058, εκ των οποί­ων το 55.1% αφο­ρά άνδρες.

Από το συνο­λι­κό αριθ­μό κρου­σμά­των, τα 690 (22.6%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και τα 1.740 (56.9%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

aggoules bannerΕπί­σης, 10 άνθρω­ποι νοση­λεύ­ο­νται σε ΜΕΘ. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 70 ετών. Τέσ­σε­ρις (40.0%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 70.0% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. 115 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Από τον κορο­νο­ϊό έχουν χάσει τη ζωή τους 183 άνθρω­ποι, εκ των οποί­ων 56 (30.6%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των νεκρών ήταν τα 76 έτη και το 95.6% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Δεί­τε την ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία από την εξέ­λι­ξη της επι­δη­μί­ας στη χώρα μας:

enimerosi eodu1 enimerosi eodu2 enimerosi eodu3 enimerosi eodu4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο