Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟΔΥ: Ιάσιμη η λέπρα

Καθη­συ­χα­στι­κός εμφα­νί­ζε­ται ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας, σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με περι­στα­τι­κό της νόσου του Hansen.

Όπως σημειώ­νει ο ΕΟΔΥ, η νόσος του Hansen ή αλλιώς λέπρα, είναι λοι­μώ­δης νόσος που οφεί­λε­ται στο βακτη­ρί­διο Mycobacterium Leprae. Πρό­κει­ται για μια βρα­δέ­ως εξε­λισ­σό­με­νη νόσο, η οποία μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει βλά­βες στο δέρ­μα, στους οφθαλ­μούς και στο νευ­ρι­κό ιστό.

Ο ΕΟΔΥ τονί­ζει ότι «παρά την κακή της φήμη πρό­κει­ται για μια ιάσι­μη νόσο, η οποία αντι­με­τω­πί­ζε­ται με αντι­βιο­τι­κά, ειδι­κά στην έναρ­ξη εμφά­νι­σης συμ­πτω­μά­των. Για τον λόγο αυτό καθί­στα­ται πολύ σημα­ντι­κή η έγκαι­ρη ανί­χνευ­ση των συμ­πτω­μά­των και η έναρ­ξη αγωγής».

Σύμ­φω­να με τον Οργα­νι­σμό, η νόσος δεν είναι πολύ μετα­δο­τι­κή και ασθε­νείς οι οποί­οι έχουν ξεκι­νή­σει αγω­γή είναι σε θέση να συνε­χί­σουν κανο­νι­κά τις δρα­στη­ριό­τη­τες τους.

Βάσει της ανα­κοί­νω­σης του ΕΟΔΥ, αυτή τη στιγ­μή στη χώρα νοση­λεύ­ε­ται μια ασθε­νής 65 ετών με την νόσο αυτή, σε καλή κατά­στα­ση και διε­ξά­γε­ται ενερ­γη­τι­κή επι­τή­ρη­ση των επα­φών της για εμφά­νι­ση συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παρα­τη­ρεί επί­σης ότι στο παρελ­θόν έχουν εμφα­νι­στεί παρό­μοια περι­στα­τι­κά στη χώρα, τα οποία αντι­με­τω­πί­στη­καν επιτυχώς.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο