Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟΔΥ: Μεγάλη αναζωπύρωση της πανδημίας δείχνουν οι επιδημιολογικοί δείκτες

Μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση της παν­δη­μί­ας δεί­χνουν ακό­μη και οι ελλι­πείς επι­δη­μιο­λο­γι­κοί δεί­κτες του ΕΟΔΥ, με τους ειδι­κούς να εκπέ­μπουν σήμα κιν­δύ­νου και να εκφρά­ζουν την ανη­συ­χία τους για το ενδε­χό­με­νο ακό­μη και 3.000 νεκρών μέχρι τον Σεπτέμβρη.

Την ίδια στιγ­μή, η κυβέρ­νη­ση κρύ­βε­ται για ακό­μη μια φορά πίσω από τις ανα­με­νό­με­νες παραλ­λα­γές του COVID-19 (ΒΑ4 και ΒΑ5), όταν μάλι­στα έχουν εντο­πι­στεί από τις αρχές Μάη, με το Ευρω­παϊ­κό Κέντρο Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης των Νοση­μά­των (ECDC) να τις εντάσ­σει στην κατη­γο­ρία των «παραλ­λα­γών που δημιουρ­γούν ανη­συ­χία», λόγω της ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρης μετα­δο­τι­κό­τη­τας και των ιδιαί­τε­ρων ενδεί­ξε­ων που είχαν κατα­γρα­φεί από την πρώ­τη στιγ­μή, δηλα­δή ότι μπο­ρούν να ξεφύ­γουν από την ανο­σία που έχει προ­κλη­θεί είτε από νόση­ση, είτε από εμβολιασμό.

Παρ’ όλα αυτά, το …ραντε­βού με τον ιό παρα­μέ­νει για τον ερχό­με­νο Σεπτέμ­βρη, ενώ την Τρί­τη εκτο­ξεύ­τη­καν τα νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα σε 14.458, εκ των οποί­ων τα 1.921 αφο­ρούν επα­να­λοι­μώ­ξεις. 7.946 εντο­πί­στη­καν στην Αττι­κή, 764 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, 697 στο Ηρά­κλειο, 335 στην Αχα­ΐα, 329 στα Χανιά, 269 στη Ρόδο, 255 στην Κέρ­κυ­ρα, 212 στη Λάρι­σα, πάνω από 100 κρού­σμα­τα κατα­γρά­φο­νται σε 9 Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες (Αιτω­λο­α­καρ­να­νία, Αργο­λί­δα, Εύβοια, Κοριν­θία, Κω, Λασί­θι, Μαγνη­σία, Μεσ­ση­νία, Ρέθυ­μνο), ενώ 421 κρού­σμα­τα είναι υπό διε­ρεύ­νη­ση. 14 άνθρω­ποι με COVID-19 έχα­σαν τη ζωή τους, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 30.115 θάνατοι.

Οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 96, το 52,08% είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι, ενώ χτες αυξή­θη­κε και πάλι ο αριθ­μός των εισα­γω­γών νέων ασθε­νών COVID-19 στα δημό­σια νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας κατά 4,69%, φτά­νο­ντας τις 134. Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 138 ασθενείς.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ατό­μων που νόση­σαν ανέρ­χε­ται σε 3.562.524, ενώ μέρα με τη μέρα αυξά­νε­ται και το ποσο­στό των επα­να­λοι­μώ­ξε­ων που πλέ­ον ανέρ­χο­νται σε 151.118 (4,1% του συνο­λι­κού αριθ­μού των θετι­κών αποτελεσμάτων).

Αυξη­τι­κές τάσεις κατα­γρά­φο­νται και στο μέσο εβδο­μα­διαίο ιικό φορ­τίο του SARS-CoV‑2 στα αστι­κά λύμα­τα σε εννέα από τις έντε­κα περιο­χές που ελέγ­χθη­καν: Στον Αγιο Νικό­λαο (+237%), στο Ηρά­κλειο (+176%), στην Ξάν­θη (+49%), στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη (+47%), στη Λάρι­σα (+38%) και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (+37%), ενώ ορια­κή ήταν η αυξη­τι­κή τάση στον Βόλο (+24%), στην Αττι­κή (+17%) και στα Χανιά (+15%). Στα­θε­ρό παρέ­μει­νε το ιικό φορ­τίο στα Ιωάν­νι­να (+10%). Πτω­τι­κή τάση παρα­τη­ρή­θη­κε μόνο στην Πάτρα (-33%).

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο