Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟΔΥ: Νέο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο — Τι συμβαίνει με τη μετάλλαξη «Κένταυρος»

Eνα επερ­χό­με­νο κύμα είναι πολύ πιθα­νό να συμ­βεί κατά τη φθι­νο­πω­ρι­νή-χει­με­ρι­νή περί­ο­δο στη χώρα μας, αλλά τα έως σήμε­ρα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία δεν παρέ­χουν τεκ­μη­ρί­ω­ση ότι αυτό θα συμ­βεί μετά βεβαιό­τη­τας, λόγω της πιθα­νής κυριαρ­χί­ας της υπο­πα­ραλ­λα­γής ΒΑ.2.75, ανα­φέ­ρει ο ΕΟΔΥ.

Επί­σης, προ­σθέ­τει, τα μεγά­λα ποσο­στά υβρι­δι­κής ανο­σί­ας στον πλη­θυ­σμό και η μεγά­λη έντα­ση του πρό­σφα­του κύμα­τος με την υπο­πα­ραλ­λα­γή ΒΑ.5 καθι­στά όχι από­λυ­τα προ­βλέ­ψι­μη την πορεία του κορο­νοϊ­ού στο άμε­σο μέλ­λον. Από την άλλη σκο­πιά, σχε­δόν βέβαιο είναι ότι η προ­στα­σία που μας παρέ­χει το εμβό­λιο ένα­ντι σοβα­ρής νόσου είναι σημα­ντι­κή και ότι ο κορο­νο­ϊ­ός παρό­τι συνε­χί­ζει να κυκλο­φο­ρεί ανά­με­σα μας, αν δεν αλλά­ξει κάτι δρα­μα­τι­κά ανα­φο­ρι­κά με τις ιδιό­τη­τες του ιού, προ­κα­λεί σε μικρό­τε­ρα ποσο­στά σοβα­ρή νόσο σε σχέ­ση με το παρελ­θόν. Η τήρη­ση των μέτρων προ­στα­σί­ας, ο εμβο­λια­σμός, η έγκαι­ρη διά­γνω­ση και σε κάθε περί­πτω­ση όχι η καλ­λιέρ­γεια πανι­κού απο­τε­λούν τα όπλα μας για την αντι­με­τώ­πι­σή του, τονί­ζει ο ΕΟΔΥ,

Εξη­γεί ότι η εξέ­λι­ξη της πορεί­ας του κορο­νοϊ­ού εξαρ­τά­ται από την ισορ­ρο­πία μετα­ξύ της μολυ­σμα­τι­κό­τη­τας του ιού και της ανο­σί­ας στην κοι­νό­τη­τα. Οι παρά­με­τροι που αυξά­νουν τη μολυ­σμα­τι­κό­τη­τα του ιού είναι:

i) κλι­μα­το­λο­γι­κοί παρά­με­τροι (π.χ. κατά τη διάρ­κεια του φθι­νο­πώ­ρου και του χει­μώ­να η μολυ­σμα­τι­κό­τη­τα του κορο­νοϊ­ού αυξά­νε­ται σημα­ντι­κά λόγω του ότι περ­νά­με μεγα­λύ­τε­ρο χρο­νι­κό διά­στη­μα σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους),

ii) από την ανά­δυ­ση νέων μεταλ­λαγ­μέ­νων στε­λε­χών του ιού που μπο­ρεί να αυξά­νουν τη μολυ­σμα­τι­κό­τη­τά του ή τη δυνα­τό­τη­τα ανο­σια­κής δια­φυ­γής, τη δυνα­τό­τη­τα του ιού, δηλα­δή, να μολύ­νει άτο­μα με ανοσία,

iii) άλλες ιδιό­τη­τες όπως, για παρά­δειγ­μα, το αν ο ιός προ­σβάλ­λει το ανώ­τε­ρο ανα­πνευ­στι­κό, και συνε­πώς μετα­δί­δε­ται πιο εύκο­λα, κ.λ.π. Παράλ­λη­λα, η ανο­σία στον πλη­θυ­σμό εξαρ­τά­ται από το ποσο­στό εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης, τη χρο­νι­κή διάρ­κεια που έχει μεσο­λα­βή­σει από τον εμβο­λια­σμό, το είδος του εμβο­λί­ου και τα στε­λέ­χη που περι­λαμ­βά­νει, καθώς και το αν έχου­με μολυν­θεί με τον ιό, το είδος (παραλ­λα­γή, υπο­πα­ραλ­λα­γή) του ιού που μας έχει μολύ­νει και η χρο­νι­κή διάρ­κεια που έχει παρέλ­θει από τη μόλυνση.

Σημειώ­νει ότι ο κορο­νο­ϊ­ός προ­κα­λεί νέα κύμα­τα όταν η ικα­νό­τη­τά του να προ­σβά­λει τον πλη­θυ­σμό (μολυ­σμα­τι­κό­τη­τα) είναι αυξη­μέ­νη σε σχέ­ση με την ανο­σία στον πλη­θυ­σμό. Για τους λόγους που προ­α­να­φέρ­θη­καν αυτό συμ­βαί­νει κατά τους φθινοπωρινούς/χειμερινούς μήνες και όταν η ανο­σία ένα­ντι της μόλυν­σης εξα­σθε­νεί είτε λόγω ανά­δυ­σης μιας νέας παραλλαγής/υποπαραλλαγής ή και σε συν­δυα­σμό με την παρέ­λευ­ση μεγά­λου χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος από τον εμβο­λια­σμό ή την έκθε­ση μας στον ιό.

Με βάση την εφι­στά­με­νη εμπει­ρία μας, η δυνα­τό­τη­τα κυριαρ­χί­ας μιας νέας υπο­πα­ραλ­λα­γής, ή η πρό­κλη­ση ενός νέου κύμα­τος λόγω μιας νέας υπο­πα­ραλ­λα­γής εξαρ­τά­ται από το αν η νέα υπο­πα­ραλ­λα­γή έχει σχε­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα σε σχέ­ση με την υπο­πα­ραλ­λα­γή που κυκλο­φο­ρεί στον πλη­θυ­σμό. Παρό­τι η υπο­πα­ραλ­λα­γή «κένταυ­ρος» ΒΑ.2.75 έχει ανα­δυ­θεί εδώ και μερι­κούς μήνες, προς το παρόν παρου­σιά­ζει αυξη­τι­κή τάση μόνο στην Ινδία και σε καμία άλλη περιο­χή χωρίς, συνε­πώς, να υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι μπο­ρεί να κυριαρ­χή­σει ένα­ντι της ΒΑ.5. Αυτό μετα­φρά­ζε­ται στο ότι η δυνα­τό­τη­τα κυριαρ­χί­ας σε περιο­χές, όπως στη χώρα μας, που υπάρ­χει σε μεγά­λα ποσο­στά η ΒΑ.5, δεν είναι δεδομένη.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο