Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟΔΥ: 270 νέα κρούσματα — 5 θάνατοι

Ο ΕΟΔΥ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα 270 νέα κρού­σμα­τα του κορο­νοϊ­ού στη χώρα, εκ των οποί­ων τα 26 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 9.800, εκ των οποί­ων το 55,6% άνδρες. Από αυτά, 2.012 (20,5%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 4.347 (44.,4%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νται 35 συμπο­λί­τες μας. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 68 ετών. Δώδεδ­κα (34,3%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Το 42,9% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. Συνο­λι­κά 147 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχου­με 5 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 259 θανά­τους συνο­λι­κά. Από αυτούς 91 (35,1%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 78 έτη και το 93,8% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Γκ. Μαγιορκίνης: Σταθερά υψηλά τα κρούσματα

Τα στα­θε­ρά υψη­λά κρού­σμα­τα στη χώρα μας, με βάση και τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να, καθώς και του αριθ­μού των δια­σω­λη­νο­μέ­νων ασθε­νών, δεί­χνουν μια ήπια αυξη­τι­κή τάση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής καμπύ­λης, σημεί­ω­σε ο επί­κου­ρος καθη­γη­τής του Τμή­μα­τος Υγιει­νής και Επι­δη­μιο­λο­γί­ας της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας Γκί­κας Μαγιορ­κί­νης, στην έναρ­ξη της σημε­ρι­νής τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης με τον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκο Χαρ­δα­λιά τον υφυ­πουρ­γό Υγεί­ας Βασί­λη Κοντο­ζα­μά­νη. Στη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση συμ­με­τεί­χε και υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Δόμνα Μιχαη­λί­δου που ανα­κοί­νω­σε μέτρα για τους οίκους ευγηρίας.

Επί­σης ανα­φέρ­θη­κε στη μικρή ηλι­κία των ατό­μων με κρού­σμα­τα, με ήπια ή και καθό­λου συμ­πτώ­μα­τα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι έχου­με μια παρα­τε­τα­μέ­νη κυκλο­φο­ρία και δια­σπο­ρά από άτο­μα 20–30 ετών, που είναι «σιω­πη­λοί» φορείς και άρα δύσκο­λο να ιχνηλατηθούν.

Τόνι­σε για άλλη μια φορά την ανά­γκη οι νέοι, κυρί­ως, που επι­στρέ­φουν από τις δια­κο­πές να περιο­ρί­σουν τις κοι­νω­νι­κές επα­φές και να φορούν μάσκα, ώστε να περιο­ρι­στεί δρα­μα­τι­κά η εξά­πλω­ση στο οικείο περιβάλλον.

Σημεί­ω­σε ότι ο έλεγ­χος της επι­δη­μί­ας απο­τε­λεί κοι­νω­νι­κή προ­σπά­θεια, συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι οι παρεμ­βά­σεις έχουν διπλό στό­χο, τον έλεγ­χο της παν­δη­μί­ας και ταυ­τό­χρο­να τη δια­τή­ρη­ση της κοι­νω­νι­κής δραστηριότητας.

Ν. Χαρδαλιάς: Έκτακτα μέτρα σε Λέσβο και Ζάκυνθο — Παράταση των μέτρων προστασίας για 14 ημέρες

Την παρά­τα­ση των μέτρων προ­στα­σί­ας για 14 ημέ­ρες, αλλά και έκτα­κτα μέτρα σε Λέσβο και Ζάκυν­θο από τις 6 το πρωί του Σαβ­βά­του, ανα­κοί­νω­σε μετα­ξύ άλλων ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, κατά τη διάρ­κεια της σημε­ρι­νής ενη­μέ­ρω­σης για την πορεία της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στη χώρα. Παράλ­λη­λα, γνω­στο­ποί­η­σε τη δια­κο­πή από τα μεσά­νυ­χτα της 31ης Αυγού­στου των πτή­σε­ων από την Βαρ­κε­λώ­νη και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Καταλονίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο