ΕΟΔΥ (6/7/2020): 144 νέα κρούσματα — 4 θάνατοι

ΕΟΔΥ: Σήμε­ρα ανα­κοι­νώ­νου­με 144 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων τα 24 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 11524, εκ των οποί­ων το 55.7% άνδρες. 2245 (19.5%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 5017 (43.5%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρού­σμα. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΕΟΔΥ (6/7/2020): 144 νέα κρού­σμα­τα — 4 θάνα­τοι.