Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟ ΚΚΕ: Απάνθρωπο το σύμφωνο — έκτρωμα της ΕΕ για τη μετανάστευση — Παραμύθι η «ΕΕ του κράτους δικαίου»

Παρέμ­βα­ση στην κοι­νή συζή­τη­ση για το νέο «αντι­δρα­στι­κό» «σύμ­φω­νο για την μετα­νά­στευ­ση και το άσυ­λο» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, στις Βρυ­ξέλ­λες. Στην ομι­λία του, ο ευρω­βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος, Κώστας Παπα­δά­κης, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, τόνι­σε τα εξής:

«Κατα­δι­κά­ζου­με το απάν­θρω­πο σύμ­φω­νο-έκτρω­μα. Ονο­μά­ζε­τε “αντι­με­τώ­πι­ση κρί­σε­ων” τις προ­λη­πτι­κές φυλα­κί­σεις, το φακέ­λω­μα, τη λήψη βιο­με­τρι­κών κι από 6χρονα παι­διά, με νέους φρά­χτες, επα­να­προ­ω­θή­σεις, στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης, Frontex και την κοροϊ­δία των “εθε­λο­ντι­κών μετεγκαταστάσεων”.

Έτσι θρέ­φε­τε κυκλώ­μα­τα και νέα τρα­γι­κά ναυά­για, όπως αυτό σήμε­ρα στη Χίο με τρία νεκρά κορι­τσά­κια. Κάνε­τε δια­λο­γή βγά­ζο­ντας “τρο­μο­κρά­τες” όσους δεν προ­ο­ρί­ζε­τε για κατά παραγ­γε­λία φτη­νό ευέ­λι­κτο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό στους ομίλους.

Εντα­φιά­ζε­τε τη συν­θή­κη της Γενεύ­ης καταρ­γώ­ντας την ατο­μι­κή εξέ­τα­ση ασύ­λου. Στέλ­νε­τε τους ξερι­ζω­μέ­νους πίσω στην κόλα­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων ή προς τρί­τες χώρες-“αποθήκες ψυχών” της ΕΕ. Βαφτί­ζε­τε “εναλ­λα­κτι­κή λύση εσω­τε­ρι­κής προ­στα­σί­ας” πχ για τους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες-θύμα­τα της γενο­κτο­νί­ας του σύμ­μα­χού σας Ισρα­ήλ, να μετα­κι­νού­νται από τη Γάζα …στη Δυτι­κή Όχθη».

«Όλες οι κυβερ­νή­σεις και της ΝΔ στην Ελλά­δα, αγκα­λιά με Όρμπαν και Μελό­νι, τσα­κί­ζουν τα δικαιώ­μα­τα προ­σφύ­γων-μετα­να­στών και τελειώ­νουν κι επί­ση­μα το παρα­μύ­θι της “ΕΕ του κρά­τους δικαί­ου”, που ανα­μα­σούν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Ο λαός να τιμω­ρή­σει τα κόμ­μα­τα που ωραιο­ποιούν τη βαρ­βα­ρό­τη­τα της ΕΕ του κεφα­λαί­ου με ένα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές» υπο­γράμ­μι­σε, κατα­λή­γο­ντας στην παρέμ­βα­σή του, ο Κ. Παπαδάκης.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο