Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟ ΚΚΕ για ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο: «Η Κομισιόν καλεί σε επιτάχυνση του “εγκλήματος”, ενώ υποδύεται την… απληροφόρητη»

«Απο­κα­λυ­πτι­κή για το ρόλο της ίδιας ήταν η απά­ντη­ση που έδω­σε η Κομι­σιόν στην ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ που κατέ­θε­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος, για το ζήτη­μα της εγκα­τά­στα­σης 70 επι­πλέ­ον ανε­μο­γεν­νη­τριών στο Βέρ­μιο. Πρό­κει­ται για μια περιο­χή μάλι­στα ΝATURA που σύμ­φω­να με την ΕΕ υπο­τί­θε­ται πως …προ­στα­τεύ­ε­ται» ανα­φέ­ρει η ΕΟ του ΚΚΕ.

«Η Κομι­σιόν δια­μη­νύ­ει εκ νέου τους αντι­λαϊ­κούς σχε­δια­σμούς της για επι­τά­χυν­ση της στρα­τη­γι­κής «πρά­σι­νης» μετά­βα­σης παρά τις ανυ­πο­λό­γι­στες αρνη­τι­κές συνέ­πειες που θα υπάρ­ξουν, όπως κάτοι­κοι και μαζι­κοί φορείς καταγ­γέλ­λουν εδώ και και­ρό. Μάλι­στα προ­κλη­τι­κά προ­σποιεί­ται την απλη­ρο­φό­ρη­τη δηλώ­νο­ντας ότι «δεν έχει λεπτο­με­ρείς πλη­ρο­φο­ρί­ες» για το σχε­δια­ζό­με­νο περι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα στο Βέρ­μιο» σημειώ­νει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Ο αρμό­διος Επί­τρο­πος Sinkevičius επι­κα­λεί­ται το σχέ­διο REPowerEU ως τάχα πλέγ­μα προ­στα­σί­ας για το περι­βάλ­λον. Αυτό που όμως δε λέει είναι ότι στις δια­τά­ξεις του «REpowerEU», αίρε­ται ακό­μα κι η προ­σχη­μα­τι­κή αρχή «της μη πρό­κλη­σης σημα­ντι­κής βλά­βης» του περι­βάλ­λο­ντος για τις μονά­δες που χρη­μα­το­δο­τού­νται. Η Κομι­σιόν επι­χει­ρεί να παρου­σιά­σει τις «πρά­σι­νες» Οδη­γί­ες τής ως δήθεν εχέγ­γυο για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος. Όμως είναι γνω­στό από την ίδια την εφαρ­μο­γή τους από όλες δια­χρο­νι­κά τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, όπως και της σημε­ρι­νή της ΝΔ, οδη­γούν στην κατα­στρο­φή παρ­θέ­νων δασών, εδα­φών για κτη­νο­τρο­φι­κή παρα­γω­γή και καλ­λιερ­γή­σι­μες εκτά­σεις για την εξα­σφά­λι­ση εγγυ­η­μέ­νης κερ­δο­φο­ρί­ας στους ομί­λους των ΑΠΕ. Με βάση τις ίδιες Οδη­γί­ες αλλά και με τη νέα τρο­πο­ποί­η­ση της 2018/2001 που ψηφί­στη­κε το Δεκέμ­βριο στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα αλώ­νουν ακό­μη και περιο­χές Natura με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες μάλι­στα. Πρό­κει­ται για την Οδη­γία που μόνο το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε ενώ την ψήφι­σαν από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ την ώρα που δημα­γω­γώ­ντας προ­ε­κλο­γι­κά στε­λέ­χη τους βου­λευ­τές και εκπρό­σω­ποι τους στην τοπι­κή διοί­κη­ση θρα­σύ­τα­τα χτυ­πούν φιλι­κά στην πλά­τη τον αγω­νι­ζό­με­νο λαό σε αυτές τις περιο­χές. Με βάση την ίδια οδη­γία επι­τα­χύ­νε­ται η αδειο­δό­τη­ση για εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών και θεω­ρεί­ται πλέ­ον αυτή προ­κλη­τι­κά «ως υπέρ­τα­το δημό­σιο συμ­φέ­ρον» με στό­χο να ποι­νι­κο­ποι­η­θούν οι λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και να παρα­καμ­φθούν ή ακό­μη και να απορ­ρι­φθούν τυχόν δικα­στι­κές προ­σφυ­γές, που στην περί­πτω­ση του Βερ­μί­ου πχ έχει κατατεθεί».

«Η απά­ντη­ση της Κομι­σιόν σημα­το­δο­τεί την ανά­γκη οι κάτοι­κοι της Νάου­σας, της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, συνο­λι­κά ο λαός να μη δεί­ξουν καμία εμπι­στο­σύ­νη στη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ, των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, τις κού­φιες και υπο­κρι­τι­κές πρά­σι­νες και «φιλο­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές» δια­κη­ρύ­ξεις τους. και Να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους ενά­ντια στα έργα εγκα­τά­στα­σης ανε­μο­γεν­νη­τριών, που έχουν ήδη ξεκι­νή­σει, και για μέτρα απο­κα­τά­στα­σης από εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νες ανε­μο­γεν­νή­τριες που ξεπέ­ρα­σαν το χρό­νο ζωής τους. Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό με δυνα­τό ΚΚΕ παλεύ­ο­ντας για φθη­νή ενέρ­γεια αξιο­ποιώ­ντας συν­δυα­στι­κά όλες τις υπάρ­χου­σες δυνα­τό­τη­τες της χώρας με κρι­τή­ριο τις λαϊ­κές ανά­γκες» τονί­ζει κατα­λή­γο­ντας η ΕΟ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο