Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟ ΚΚΕ: ΕΕ, Frontex, κυβέρνηση ΝΔ καταστέλλουν πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα

Στην ανταλ­λα­γή από­ψε­ων με τον εκτε­λε­στι­κό διευ­θυ­ντή της Frontex, Hans Leijtens, πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στο πλαί­σιο της Επι­τρο­πής Πολι­τι­κών Ελευθεριών(LIBE) του Ευρωκοινοβουλίου.

Στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος, Κώστας Παπα­δά­κης, τόνι­σε, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, τα εξής: «Επα­να­προ­ω­θή­σεις, κατα­στο­λή, αλλά και μεγά­λες τρα­γω­δί­ες ναυά­για με πιο μεγά­λο αυτό του σαπιο­κά­ρα­βου στην Πύλο. Στο πρό­σφα­το πόρι­σμα της Frontex για την Πύλο, επιρ­ρί­πτο­νται βαριές ευθύ­νες στο ελλη­νι­κό Υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Στο Λιμε­νι­κό για την τρα­γω­δία. Στο πόρι­σμα κατα­γρά­φε­ται ότι δεν υπήρ­χε από την αρχή σκο­πός και σχέ­διο διά­σω­σης, ότι η επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης κηρύ­χθη­κε όταν πλέ­ον δεν ήταν δυνα­τή η διά­σω­ση όλων των επι­βαι­νό­ντων, ότι δια­τέ­θη­καν ανε­παρ­κείς και ακα­τάλ­λη­λοι πόροι, ότι η σύν­δε­ση σκοι­νιών με το σκά­φος που επι­χει­ρή­θη­κε ήταν επι­κίν­δυ­νη και προ­κά­λε­σε τον κλυ­δω­νι­σμό του κ.ά. Φυσι­κά, δεν μπο­ρούν να κρυ­φτούν και οι τερά­στιες ευθύ­νες της ίδιας της Frontex. Ακό­μα κι η Ευρω­παία συνή­γο­ρος του Πολί­τη σε έκθε­ση της υπο­γραμ­μί­ζει ότι η Frontex εν έκα­νε και τίπο­τα για να απο­τρέ­ψει το ναυάγιο»

«Η Frontex είναι ένας δια­κρα­τι­κός στρα­τιω­τι­κο­α­στυ­νο­μι­κός κατα­σταλ­τι­κός και είναι εξορ­γι­στι­κό το άθλιο παι­χνί­δι ευθυ­νών ανά­με­σα στους συνέ­νο­χους για τον κατα­τρεγ­μό και τον θάνα­το χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών κάθε χρό­νο. ΕΕ, κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και Frontex είναι κρί­κοι της ίδιας αλυ­σί­δας που οδη­γεί τους ξερι­ζω­μέ­νους στον πάτο της θάλασ­σας, με την πολι­τι­κή της κατα­στο­λής και το ανοι­γο­κλεί­σι­μο της κάνου­λας των μετα­να­στευ­τι­κών ροών, ανά­λο­γα με το πόσους και ποιους έχει ανά­γκη κάθε φορά το κεφά­λαιο» επι­σή­μα­νε ο Κ. Παπα­δά­κης και τόνι­σε κατα­λή­γο­ντας: «Η φύλα­ξη των συνό­ρων απο­τε­λεί ανα­φαί­ρε­το κυριαρ­χι­κό δικαί­ω­μα κάθε κρά­τους, και είναι απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη η εκχώ­ρη­ση αυτού του δικαιώ­μα­τος στην Frontex η οποία πρέ­πει να απο­χω­ρή­σει από την Ελλά­δα και να καταργηθεί».

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο