Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟ ΚΚΕ: Τα «φάρμακα» για την καπιταλιστική οικονομία είναι «φαρμάκι» για το λαό

Παρέμ­βα­ση στην ακρό­α­ση της Κ. Λαγκάρντ, ως προ­έ­δρου της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας, στην Επι­τρο­πή Οικο­νο­μι­κών και Νομι­σμα­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων (ECON) του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου έκα­νε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος, στην ομι­λία του υπο­γράμ­μι­σε, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, τα εξής: «Παρά τους εφη­συ­χα­σμούς από την ΕΚΤ και τα στε­λέ­χη των κεντρι­κών τρα­πε­ζών, τους εκπρό­σω­πους των κυβερ­νή­σε­ων, οι εργα­ζό­με­νοι βρί­σκο­νται ολο­έ­να σε πιο δει­νή θέση, λόγω του αυξη­μέ­νου πλη­θω­ρι­σμού, των ανα­τι­μή­σε­ων στην ενέρ­γεια, τα καύ­σι­μα, σε βασι­κά προ­ϊ­ό­ντα λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης. Αυτά είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της επε­κτα­τι­κής πολι­τι­κής που ακο­λου­θή­θη­κε, με στό­χο να κατα­πο­λε­μη­θεί η αδυ­να­μία κερ­δο­φό­ρων επεν­δύ­σε­ων των ομί­λων, η υπερ­συσ­σώ­ρευ­ση κεφα­λαί­ων. Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση προ­τι­μή­θη­καν ο τερά­στιος δανει­σμός με χαμη­λά επι­τό­κια από πακέ­τα κρα­τι­κών ενι­σχύ­σε­ων συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων του πρά­σι­νου “New Deal” και του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης κι Ανθε­κτι­κό­τη­τας. Σαν απά­ντη­ση σε αυτά τα προ­βλή­μα­τα επι­λέ­ξα­τε την αύξη­ση των επι­το­κί­ων, υπο­τί­θε­ται για να συγκρα­τη­θεί ο πλη­θω­ρι­σμός. Αυτό οδη­γεί σε βάθε­μα της εξα­θλί­ω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, σε αύξη­ση των δόσε­ων απο­πλη­ρω­μής δανεί­ων ανοί­γο­ντας το δρό­μο για νέα υπερ­χρέ­ω­ση των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών και δημιουρ­γία νέων “κόκ­κι­νων” δανεί­ων. Οι εξε­λί­ξεις με τις χρε­ο­κο­πη­μέ­νες αμε­ρι­κά­νι­κες τρά­πε­ζες, την Credit Suisse, χτυ­πούν το καμπα­νά­κι για νέες ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις που θα πλη­ρω­θούν από το υστέ­ρη­μα των λαών.

Απο­δει­κνύ­ε­ται πραγ­μα­τι­κά ότι κάθε “φάρ­μα­κο” για το ένα πρό­βλη­μα απο­δει­κνύ­ε­ται “φαρ­μά­κι” δημιουρ­γώ­ντας διαρ­κώς νέα προ­βλή­μα­τα, ενώ ελλο­χεύ­ει το ενδε­χό­με­νο νέας κρί­σης. Είτε επε­κτα­τι­κή είτε περιο­ρι­στι­κή, η αστι­κή δια­χεί­ρι­ση αδυ­να­τεί να λύσει τις αντι­φά­σεις του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, και ούτε βέβαια μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί τις ανά­γκες και τα δικαιώ­μα­τα των λαών».

Κατα­λή­γο­ντας, στην παρέμ­βα­σή του, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ έθε­σε τα αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων που κινη­το­ποιού­νται σε ολό­κλη­ρη την ΕΕ, και «απαι­τούν πραγ­μα­τι­κή στή­ρι­ξη στο εισό­δη­μά τους με Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας σε όλους τους κλά­δους, αυξή­σεις μισθών και συντά­ξε­ων στη βάση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης και ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης σε καύ­σι­μα κι ενέρ­γεια». Επί­σης, ανέ­δει­ξε την «άμε­ση ανά­γκη για απα­γό­ρευ­ση των πλει­στη­ρια­σμών της λαϊ­κής κατοι­κί­ας και περιου­σί­ας, για την προ­στα­σία των κατα­θέ­σε­ων των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών ένα­ντι πιθα­νού κου­ρέ­μα­τος προ­κει­μέ­νου να ανα­κε­φα­λαιο­ποι­η­θούν για μια ακό­μα φορά οι τράπεζες».

Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ: Γρα­πτά πάνω στο μυθι­στό­ρη­μα – Οι καλλιτέχνες

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο