Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟ του ΚΚΕ: Ερώτηση για την «απαράδεκτη νομιμοποίηση της κάνναβης και τη χρηματοδότηση της καλλιέργειάς της από την ΚΑΠ»

Τη νομι­μο­ποί­η­ση της πώλη­σης, της χρή­σης και της καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης σε μια σει­ρά από χώρες και την επι­κεί­με­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση της καλ­λιέρ­γειάς της από τη νέα ΚΑΠ καταγ­γέλ­λει η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ, με ερώ­τη­ση του ευρω­βου­λευ­τή του κόμ­μα­τος, Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νου, προς την Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή.

Όπως επι­ση­μαί­νει ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ: «Από το 2017 δια­τί­θε­νται και με το νόμο προς πώλη­ση, φυτι­κή κάν­να­βη και καν­να­βι­νέ­λαια σε ‘κατα­στή­μα­τα υγιει­νής δια­τρο­φής’ ή σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα σε αρκε­τές χώρες της ΕΕ. Τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά πωλού­νται με τον ισχυ­ρι­σμό ότι έχουν ελά­χι­στη ή μηδε­νι­κή ψυχο­τρό­πο δρά­ση και, συνε­πώς, δεν είναι ελεγ­χό­με­να βάσει της νομο­θε­σί­ας για τα ναρ­κω­τι­κά. Η φυτι­κή κάν­να­βη και τα εκχυ­λί­σμα­τά της είναι γνω­στά για δύο καν­να­βι­νοει­δή που περιέ­χουν, τη δέλ­τα ‑9- τετραϋ­δρο­καν­να­βι­νό­λη (THC) και την καν­να­βι­διό­λη (CBD). Η THC έχει ψυχο­τρό­πο δρά­ση, ενώ για τη CBD που επι­χει­ρεί­ται να συν­δε­θεί ‘με οφέ­λη για την υγεία’, επί του παρό­ντος ‘υπάρ­χουν ελά­χι­στα επι­στη­μο­νι­κά στοι­χεία για τις περισ­σό­τε­ρες παθή­σεις που έχουν μελε­τη­θεί’ όπως ανα­φέ­ρει κι η έκθε­ση του Ευρω­παϊ­κού Κέντρου Παρα­κο­λού­θη­σης Ναρ­κω­τι­κών και Τοξι­κο­μα­νί­ας (EMCDDA). Η ίδια έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε τέσ­σε­ρις αξιο­λο­γή­σεις κιν­δύ­νου το 2017 στα συν­θε­τι­κά καν­να­βι­νοει­δή που κυκλο­φο­ρού­σαν σαν νόμι­μα υπο­κα­τά­στα­τα της φυτι­κής κάν­να­βης, και απο­κα­λύ­φθη­κε ότι συν­δέ­ο­νται με θανά­τους και δηλητηριάσεις.

Επι­πλέ­ον, πρό­σφα­τα ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι το Λου­ξεμ­βούρ­γο προ­τί­θε­ται να προ­βεί στη νομι­μο­ποί­η­ση της κάν­να­βης και για ‘ψυχα­γω­γι­κούς σκοπούς’.

Σε όσες χώρες έχει νομι­μο­ποι­η­θεί η πώλη­ση, χρή­ση και καλ­λιέρ­γειά κάν­να­βης έχουν αυξη­θεί οι χρή­στες, με παρά­δειγ­μα το ποσο­στό 17,5% στην Ολλαν­δία το 2017 σε σχέ­ση με το 15,7% το 2016, πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ που είναι το 14,1% σε ηλι­κί­ες από 15 έως 34 ετών που έκα­ναν χρή­ση τον τελευ­ταίο χρόνο.

Με βάση και τα παρα­πά­νω απο­δει­κνύ­ο­νται αβά­σι­μοι οι ισχυ­ρι­σμοί περί ‘φαρ­μα­κευ­τι­κής’, ‘ευφο­ρι­κής’, ‘φορο­λο­γή­σι­μης’, ‘κερ­δο­φό­ρας’ κάν­να­βης που υιο­θέ­τη­σε και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ και τη στή­ρι­ξη των άλλων αστι­κών κομ­μά­των το 2018, όπως και άλλες χώρες της ΕΕ, πολι­τεί­ες των ΗΠΑ και ο Κανα­δάς, για να νομι­μο­ποι­ή­σουν την εξαρ­τη­σιο­γό­να και πολύ βλα­βε­ρή για το άτο­μο και την κοι­νω­νία κάν­να­βη. Χρή­ση που φυσι­κά δεν είναι ‘αθώα’, καθώς ο συνο­λι­κός αριθ­μός των χρη­στών που ξεκι­νούν θερα­πεία για πρώ­τη φορά, με κύρια ουσία εξάρ­τη­σης την κάν­να­βη, αυξή­θη­κε κατά 76% μετα­ξύ 2006 και 2017 σε 24 χώρες της ΕΕ, ενώ στην Ελλά­δα το 36% όσων εντάσ­σο­νται για θερα­πεία δηλώ­νουν ως κύρια ουσία εξάρ­τη­σης την κάνναβη».

Βάσει αυτών ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ υπέ­βα­λε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοπο­θε­τεί­ται η Επιτροπή:

-στη νομι­μο­ποί­η­ση της κάν­να­βης που προ­ω­θεί με το απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμά του στις 13/02/2019 και το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και που υλο­ποιούν τα κρά­τη μέλη;

-στο γεγο­νός ότι η χρη­μα­το­δό­τη­ση της καλ­λιέρ­γειας φυτειών κάν­να­βης στο πλαί­σιο της νέας Κοι­νής Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής θα σημαί­νει στην πρά­ξη ότι με χρή­μα­τα των λαών της Ευρώ­πης χρη­μα­το­δο­τεί­ται το ‘νόμι­μο’ ναρκεμπόριο;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο