Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟ του ΚΚΕ: Καταγγέλλει τη νέα αντικομμουνιστική αθλιότητα του ευρωκοινοβουλίου

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη νέα αντι­κομ­μου­νι­στι­κή αθλιό­τη­τα του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με τη δια­κί­νη­ση προ­ε­κλο­γι­κού δια­φη­μι­στι­κού σποτ για τη συμ­με­το­χή στις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιού­νη, σημειώνοντας:

«Στο ολι­γό­λε­πτο φιλμ οι προ­πα­γαν­δι­στι­κοί μηχα­νι­σμοί της ΕΕ κατόρ­θω­σαν να φτιά­ξουν έναν ανι­στό­ρη­το αχταρ­μά βάζο­ντας στο ίδιο τσου­βά­λι δηλώ­σεις ανθρώ­πων που έζη­σαν τη ναζι­στι­κή θηριω­δία με ”μαρ­τυ­ρί­ες” σκο­πι­μό­τη­τας από τις χώρες του σοσια­λι­σμού, ανα­πα­ρά­γο­ντας την ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση του φασι­στι­κού τέρα­τος με τον κομ­μου­νι­σμό. Μάλι­στα αυτή τη φορά η ΕΕ κατά­φε­ρε να ξεπε­ρά­σει και τον ίδιο της τον εαυ­τό, αφού το σποτ είναι ένα μνη­μείο αντι­κομ­μου­νι­σμού με ολί­γον από αντι­φα­σι­σμό για το ”ξεκάρ­φω­μα”.

Η χυδαία αυτή ιστο­ρι­κή παρα­χά­ρα­ξη μάλι­στα αξιο­ποιεί­ται για να δια­φη­μί­σει την ”δημο­κρα­τία” στην ΕΕ, έχο­ντας στο στό­χα­στρο τη νέα γενιά. Συνι­στά θρά­σος να εμφα­νί­ζο­νται τα όργα­να της ΕΕ σαν υπε­ρα­σπι­στές της «δημο­κρα­τί­ας» και των ελευ­θε­ριών, την ίδια ώρα που σε μια σει­ρά κρά­τη-μέλη της ΕΕ τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα απα­γο­ρεύ­ο­νται και η κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία διώ­κε­ται σαν ποι­νι­κό αδί­κη­μα, με τον ”δημο­κρα­τι­κό­τα­το” ισχυ­ρι­σμό ότι ”υπο­κι­νεί δια­φω­νί­ες”, όπως συνέ­βη πρό­σφα­τα στην Λετο­νία. Ενώ στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο ήδη έχει ξεκι­νή­σει ”κυνή­γι μαγισ­σών” με κατη­γο­ρί­ες ”περί κατα­σκο­πεί­ας”, πρό­στι­μα και κυρώ­σεις σε όσους ευρω­βου­λευ­τές δεν συμ­φω­νούν με τη γραμ­μή στή­ρι­ξης του Ζελέν­σκι και των ναζί του Αζοφ στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία ανά­με­σα στο ΝΑΤΟ και την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία.

Την ίδια στιγ­μή σε μια σει­ρά κρά­τη — μέλη της ΕΕ απα­γο­ρεύ­ο­νται δια­δη­λώ­σεις και συλ­λαμ­βά­νο­νται αγω­νι­στές, που δια­τρα­νώ­νουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, προ­κει­μέ­νου να μην δια­τα­ρα­χθεί η στή­ρι­ξη της ΕΕ στο κρά­τος του Ισρα­ήλ που συνε­χί­ζει τη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση να παρι­στά­νει την υπέρ­μα­χο των ελευ­θε­ριών η ΕΕ της κατα­στο­λής των εργα­τι­κών απερ­γιών και των αγρο­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, που ανα­γο­ρεύ­ει τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά λόμπι σε ”ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημο­κρα­τί­ας”, που εκτο­ξεύ­ει την ακρί­βεια και τη φτώ­χεια, μετα­τρέ­πει σε εμπό­ρευ­μα την παι­δεία, την υγεία και κάθε κοι­νω­νι­κή υπη­ρε­σία, που φυλα­κί­ζει πρό­σφυ­γες ή στο εξής με το νέο ”Σύμ­φω­νο” θα τους στέλ­νει εξο­ρία στη Ρουά­ντα, την Τυνη­σία ή την Αλβα­νία, σε αγα­στή συνερ­γα­σία με τις ακρο­δε­ξιές κυβερ­νή­σεις των Μελό­νι και Όρμπαν.

Αυτό το ξεθώ­ρια­σμα της ΕΕ στα μάτια των λαών προ­σπα­θεί να καλύ­ψει με τέτοια σποτ. Ο λαός και η νεο­λαία που, σε όλες τις δημο­σκο­πή­σεις, εκφρά­ζει με μεγά­λα ποσο­στά από δια­φω­νία, έλλει­ψη εμπι­στο­σύ­νης, ανη­συ­χία ως και ερω­τη­μα­τι­κά για το ρόλο της ΕΕ στην διαρ­κή επι­δεί­νω­ση της ζωής του μπο­ρούν στις ευρω­ε­κλο­γές να στεί­λουν ένα ηχη­ρό μήνυ­μα κατα­δί­κης αυτής της φυλα­κής των λαών, της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας των μονο­πω­λί­ων. Με ισχυ­ρό ΚΚΕ να δυνα­μώ­σουν την πάλη για μια Ευρώ­πη της αλλη­λεγ­γύ­ης, της φιλί­ας των λαών, της ειρή­νης και του σοσιαλισμού.

Άλλω­στε το ανι­στό­ρη­το σποτ προ­σφέ­ρει άθε­λα του και μια πολύ­τι­μη υπη­ρε­σία. Φανε­ρώ­νει ποιον πραγ­μα­τι­κά θεω­ρεί αντί­πα­λο της η ΕΕ, τους κομ­μου­νι­στές και την πάλη των λαών για μια άλλη κοι­νω­νία».

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο