Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επέκταση του κλεισίματος των καταστημάτων μέχρι 11 Απριλίου

Κυκλο­φό­ρη­σε η νέα Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση της χρο­νι­κής επέ­κτα­σης του κλει­σί­μα­τος των κατα­στη­μά­των, μέχρι 11 Απρι­λί­ου, σε 66 κλά­δους της οικο­νο­μί­ας, όπως δήλω­σε ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων ‘Αδω­νις Γεωρ­γιά­δης, σε συνέ­ντευ­ξή του στην τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΪ.

ΚΥΑ

Σύμ­φω­να με τη νέα ΚΥΑ οι κλά­δοι που θα παρα­μεί­νουν κλει­στοί είναι:

1. ‘Αλλο λια­νι­κό εμπό­ριο σε μη εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα, εκτός από είδη ψιλι­κών και περι­πτέ­ρων, καθώς και υπη­ρε­σί­ες ηλε­κτρο­νι­κού ή τηλε­φω­νι­κού εμπο­ρί­ου με παρά­δο­ση κατ’οί­κον (e‑shop κτλ.).

2. Λια­νι­κό εμπό­ριο ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών, περι­φε­ρεια­κών μονά­δων υπο­λο­γι­στών και λογι­σμι­κού σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

3. Λια­νι­κό εμπό­ριο τηλε­πι­κοι­νω­νια­κού εξο­πλι­σμού σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

4. Λια­νι­κό εμπό­ριο εξο­πλι­σμού ήχου και εικό­νας σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

5. Λια­νι­κό εμπό­ριο κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

6. Λια­νι­κό εμπό­ριο σιδη­ρι­κών, χρω­μά­των και τζα­μιών σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

7. Λια­νι­κό εμπό­ριο χαλιών, κιλι­μιών και επεν­δύ­σε­ων δαπέ­δου και τοί­χου σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

8. Λια­νι­κό εμπό­ριο ηλε­κτρι­κών οικια­κών συσκευών σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

9. Λια­νι­κό εμπό­ριο επί­πλων, φωτι­στι­κών και άλλων ειδών οικια­κής χρή­σης σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

10. Λια­νι­κό εμπό­ριο βιβλί­ων σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

11. Λια­νι­κό εμπό­ριο εφη­με­ρί­δων και γρα­φι­κής ύλης σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα, εκτός από λια­νι­κό εμπό­ριο εφημερίδων.

12. Λια­νι­κό εμπό­ριο εγγρα­φών μου­σι­κής και εικό­νας σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

13. Λια­νι­κό εμπό­ριο αθλη­τι­κού εξο­πλι­σμού σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

14. Λια­νι­κό εμπό­ριο παι­χνι­διών κάθε είδους σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

ταστή­μα­τα.

16. Λια­νι­κό εμπό­ριο υπο­δη­μά­των και δερ­μά­τι­νων ειδών σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

17. Λια­νι­κό εμπό­ριο καλ­λυ­ντι­κών και ειδών καλ­λω­πι­σμού σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα, εκτός από λια­νι­κό εμπό­ριο χαρ­τιού υγεί­ας, χαρ­το­μά­ντι­λων, μαντι­λιών και πετσε­τών καθα­ρι­σμού προ­σώ­που, τρα­πε­ζο­μά­ντι­λων και πετσε­τών φαγη­τού, από χαρτί.

18. Λια­νι­κό εμπό­ριο ρολο­γιών και κοσμη­μά­των σε εξει­δι­κευ­μέ­να καταστήματα.

19. ‘Αλλο λια­νι­κό εμπό­ριο και­νούρ­γιων ειδών σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα, εκτός από λια­νι­κό εμπό­ριο υλι­κών καθα­ρι­σμού, λια­νι­κό εμπό­ριο καύ­σι­μου πετρε­λαί­ου οικια­κής χρή­σης, υγρα­έ­ριου, άνθρα­κα και ξυλεί­ας, λια­νι­κό εμπό­ριο ακα­τέρ­γα­στων αγρο- τικών προ­ϊ­ό­ντων π.δ.κ.α., λια­νι­κό εμπό­ριο μηχα­νη­μά­των και εξο­πλι­σμού π.δ.κ.α..

20. Λια­νι­κό εμπό­ριο μετα­χει­ρι­σμέ­νων ειδών σε καταστήματα.

21. Λια­νι­κό εμπό­ριο κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων, ενδυ­μά­των και υπο­δη­μά­των, σε υπαί­θριους πάγκους και αγορές.

22. Λια­νι­κό εμπό­ριο άλλων ειδών σε υπαί­θριους πάγκους και αγο­ρές, πλην χαρ­τι­κών, ειδών καθα­ριό­τη­τας και προ­σω­πι­κής φροντίδας.

23. Κατα­λύ­μα­τα δια­κο­πών και άλλα κατα­λύ­μα­τα σύ- ντο­μης δια­μο­νής επο­χι­κής λειτουργίας.

24. Χώροι κατα­σκή­νω­σης, εγκα­τα­στά­σεις για οχή­μα­τα ανα­ψυ­χής και ρυμουλ­κού­με­να οχήματα.

25. Δρα­στη­ριό­τη­τες υπη­ρε­σιών εστια­το­ρί­ων και κινη­τών μονά­δων εστίασης.

26. Δρα­στη­ριό­τη­τες υπη­ρε­σιών τρο­φο­δο­σί­ας για εκδη­λώ­σεις (catering).

27. Δρα­στη­ριό­τη­τες παρο­χής ποτών (χορευ­τι­κά κέντρα, ανα­ψυ­κτή­ρια, καφέ μπαρ, καφε­νεία, καφε­τέ­ριες, κέντρα δια­σκέ­δα­σης κτλ.).

28. Δρα­στη­ριό­τη­τες προ­βο­λής κινη­μα­το­γρα­φι­κών ταινιών.

29. Ενοι­κί­α­ση και εκμί­σθω­ση ειδών ανα­ψυ­χής και αθλη­τι­κών ειδών.

30. Ενοι­κί­α­ση βιντε­ο­κα­σε­τών και δίσκων.

31. Ενοι­κί­α­ση και εκμί­σθω­ση άλλων ειδών προ­σω­πι­κής ή οικια­κής χρήσης.

32. Οργά­νω­ση συνε­δρί­ων και εμπο­ρι­κών εκθέ­σε­ων (ΚΑΔ 8230), συναυ­λιών και καλ­λι­τε­χνι­κών εκδηλώσεων.

33. Δρα­στη­ριό­τη­τες σχο­λών ερα­σι­τε­χνών οδη­γών, εξαι­ρεί­ται η εξ απο­στά­σε­ως εκπαίδευση.

34. Εκμε­τάλ­λευ­ση αιθου­σών θεα­μά­των και συνα­φείς δραστηριότητες.

35. Δρα­στη­ριό­τη­τες βιβλιο­θη­κών και αρχειοφυλακείων.

36. Δρα­στη­ριό­τη­τες μουσείων.

37. Λει­τουρ­γία ιστο­ρι­κών χώρων και κτι­ρί­ων και παρό­μοιων πόλων έλξης επι­σκε­πτών, καθώς και αρχαιο­λο­γι­κών χώρων.

38. Δρα­στη­ριό­τη­τες βοτα­νι­κών και ζωο­λο­γι­κών κήπων και φυσι­κών βιοτόπων.

39. Τυχε­ρά παι­χνί­δια και στοι­χή­μα­τα (καζί­νο, χαρ­το­παι­χτι­κών λεσχών κτλ.), εξαι­ρου­μέ­νων των υπη­ρε­σιών τυχε­ρών παι­χνι­διών σε απευ­θεί­ας (on line) σύν­δε­ση και υπη­ρε­σιών στοι­χη­μά­των σε απευ­θεί­ας (on line) σύνδεση.

40. Εκμε­τάλ­λευ­ση αθλη­τι­κών εγκαταστάσεων

41. Δρα­στη­ριό­τη­τες αθλη­τι­κών ομίλων.

42. Εγκα­τα­στά­σεις γυμναστικής.

43. ‘Αλλες αθλη­τι­κές δραστηριότητες.

44. Δρα­στη­ριό­τη­τες πάρ­κων ανα­ψυ­χής και άλλων θεμα­τι­κών πάρκων.

45. ‘Αλλες δρα­στη­ριό­τη­τες δια­σκέ­δα­σης και ψυχαγωγίας .

46. Δρα­στη­ριό­τη­τες κομ­μω­τη­ρί­ων, κου­ρεί­ων και κέντρων αισθητικής.

47. Δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τη φυσι­κή ευεξία

48. Λια­νι­κό εμπό­ριο ανθέων.

49. Λια­νι­κό εμπό­ριο απο­ξη­ρα­μέ­νων φυτών.

50. Λια­νι­κό εμπό­ριο κομ­μέ­νων ανθέ­ων και μπου­μπου­κιών τους, συν­θέ­σε­ων ανθέ­ων, καθώς και ανθο­δε­σμών, στε­φα­νιών και παρό­μοιων ειδών.

51. Λια­νι­κό εμπό­ριο μερών φυτών, χορ­τα­ριών, βρύ­ων και λει­χή­νων, κατάλ­λη­λων για δια­κο­σμη­τι­κή χρήση.

52. Λια­νι­κό εμπό­ριο ‑μετά από εισα­γω­γή- ανθέων.

53. Υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χο­νται από καντί­νες αθλη­τι­κών εγκαταστάσεων.

54. Υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χο­νται από σχο­λι­κές καντί­νες (κυλι­κεία).

55. Υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χο­νται από φοι­τη­τι­κά εστιατόρια.

56. Υπη­ρε­σί­ες πολι­τι­στι­κών συλ­λό­γων και σωματείων.

57. Υπη­ρε­σί­ες ψυχα­γω­γι­κών μη αθλη­τι­κών λεσχών.

58. Υπη­ρε­σί­ες γρα­φεί­ων γνω­ρι­μί­ας ή συνοικεσίων.

59. Υπη­ρε­σί­ες γυα­λί­σμα­τος υποδημάτων.

60. Υπη­ρε­σί­ες δερ­μα­το­στι­ξί­ας (τατουάζ).

61. Υπη­ρε­σί­ες ιερόδουλων.

62. Υπη­ρε­σί­ες στο­λι­σμού εκκλη­σιών, αιθου­σών κ.λπ. (για γάμους, βαπτί­σεις, κηδεί­ες και άλλες εκδηλώσεις).

63. Υπη­ρε­σί­ες τρυ­πή­μα­τος δέρ­μα­τος του σώμα­τος (piercing).

64. Υπη­ρε­σί­ες τεχνι­κού ελέγ­χου οχη­μά­των οδι­κών μετα­φο­ρών, εξαι­ρου­μέ­νων απο­κλει­στι­κά των ΙΚΤΕΟ που δια­θέ­τουν εγκε­κρι­μέ­νη — αδειο­δο­τη­μέ­νη αυτό­μα­τη γραμ­μή τεχνι­κού ελέγ­χου βαρέ­ων οχη­μά­των για τον τεχνι­κό έλεγ­χο φορ­τη­γών και λεω­φο­ρεί­ων αυτο­κί­νη­των οχη­μά­των που εκτε­λούν διε­θνείς μεταφορές.

65. Υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χο­νται από παιδότοπους.

66. Υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χο­νται από Κέντρα Ανοι­χτής Προ­στα­σί­ας Ηλι­κιω­μέ­νων (ΚΑΠΗ).

Επί­σης κλει­στές θα παρα­μεί­νουν έως τις ‪11 Απρι­λί­ου‬ όλες οι οργα­νω­μέ­νες παρα­λί­ες, τα χιο­νο­δρο­μι­κά κέντρα, τα ανα­βα­τή­ρια (τελε­φε­ρίκ), όλες οι αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και οι εγκα­τα­στά­σεις γυμναστικής.

Σε ότι αφο­ρά τη λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των οπτι­κών και των κατα­στη­μά­των πώλη­σης ακου­στι­κών βαρη­κο­ΐ­ας αυτή επι­τρέ­πε­ται μόνο κατό­πιν τηλε­φω­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας σε τηλέ­φω­νο ανά­γκης που θα δίδε­ται από τους καταστηματάρχες.

Επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των εντός των λιμα­νιών και των αερο­δρο­μί­ων της Χώρας. Ενώ απα­γο­ρεύ­ε­ται η λει­τουρ­γία κατα­στη­μά­των λια­νι­κού εμπο­ρί­ου που λει­τουρ­γούν με συμ­φω­νί­ες συνερ­γα­σί­ας όλων των κατα­στη­μά­των λια­νι­κού εμπο­ρί­ου τύπου «κατά­στη­μα εντός κατα­στή­μα­τος» (shops-in-a-shop), που βρί­σκο­νται σε εκπτω­τι­κά κατα­στή­μα­τα (outlet), εμπο­ρι­κά κέντρα ή εκπτω­τι­κά χωριά, εξαι­ρου­μέ­νων των σού­περ μάρ­κετ και των φαρ­μα­κεί­ων, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι δια­θέ­τουν ανε­ξάρ­τη­τη είσο­δο για τους καταναλωτές.

Στις ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις, η λει­τουρ­γία των οποί­ων δεν απα­γο­ρεύ­ε­ται, οι διοι­κή­σεις τους οφεί­λουν να δια­σφα­λί­ζουν την τήρη­ση, κατά την προ­σέ­λευ­ση των κατα­να­λω­τών, της ανα­λο­γί­ας του ενός ατό­μου ανά 15 τ.μ. και την ελά­χι­στη από­στα­ση των 2 μέτρων μετα­ξύ τους, καθώς και του μη σχη­μα­τι­σμού ουράς άνω των 5 ατό­μων. Επί­σης δεν απα­γο­ρεύ­ε­ται η διε­νέρ­γεια εργα­σιών χωρίς την παρου­σία κοι­νού στις ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις, η λει­τουρ­γία των οποί­ων απαγορεύεται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο