Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Επέμβαση» στις προεδρικές εκλογές του 2024 καταγγέλλει ο Τραμπ

«Δεν φαντα­ζό­μουν ποτέ πως είναι δυνα­τό κάτι τέτοιο στην Αμε­ρι­κή»: μερι­κές ώρες αφού του απαγ­γέλ­θη­καν κατη­γο­ρί­ες από δικα­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης, ο ρεπου­μπλι­κά­νος πρώ­ην πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ κατήγ­γει­λε «επέμ­βα­ση» της δικαιο­σύ­νης στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024, στις οποί­ες ονει­ρεύ­ε­ται να «ανα­κα­τα­λά­βει» τον Λευ­κό Οίκο.

«Το μόνο έγκλη­μα που διέ­πρα­ξα ποτέ ήταν πως υπε­ρα­σπί­στη­κα το έθνος μας ενα­ντί­ον αυτών που επι­διώ­κουν να το κατα­στρέ­ψουν», πέτα­ξε ο μεγι­στά­νας των ακι­νή­των σε ομι­λία του με ακρο­α­τή­ριο υπο­στη­ρι­κτές του στην κατοι­κία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλό­ρι­ντα, κατα­φε­ρό­με­νος ενα­ντί­ον του εισαγ­γε­λέα του Μαν­χά­ταν Άλβιν Μπραγκ, που του άσκη­σε τη δίωξη.

Μαν­χά­ταν: «Αθώ­ος» δήλω­σε ο Τραμπ στο δικα­στή­ριο — Αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος μέχρι τη δίκη

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ απο­χώ­ρη­σε από το δικα­στή­ριο του Μαν­χά­ταν, ύστε­ρα από σχε­δόν μία ώρα, αφού νωρί­τε­ρα του απαγ­γέλ­θη­καν 34 κατη­γο­ρί­ες περί παρα­ποί­η­σης επαγ­γελ­μα­τι­κών εγγρά­φων σε σχέ­ση με την κατα­βο­λή χρη­μά­των στην πορ­νο­στάρ Στόρ­μι Ντά­νιελς το 2016.

Ο Τραμπ αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος χωρίς εγγύ­η­ση μέχρι τον ορι­σμό της δίκης. Ο δικα­στής δεν του απα­γό­ρευ­σε τις δημό­σιες τοπο­θε­τή­σεις, προει­δο­ποιώ­ντας τον ότι θα εξε­τά­σει το μέτρο σε περί­πτω­ση που συνε­χί­σει την εμπρη­στι­κή ρητο­ρι­κή του σε ό,τι αφο­ρά τη διαδικασία.

Φορώ­ντας σκού­ρο μπλε κοστού­μι και κόκ­κι­νη γρα­βά­τα, ο 76χρονος Τραμπ είχε εμφα­νι­στεί ανέκ­φρα­στος κατά την άφι­ξή του και χαι­ρέ­τι­σε τους υπο­στη­ρι­κτές του υψώ­νο­ντας τη γρο­θιά του. Μπή­κε στην αίθου­σα του δικα­στη­ρί­ου μετά τους δικη­γό­ρους του, χωρίς να πει τίπο­τα καθώς διέ­σχι­ζε τον διά­δρο­μο, και — όπως ανα­με­νό­ταν — δήλω­σε «αθώ­ος» για όσα του καταλογίζονται.

Νωρί­τε­ρα, προ­τού εμφα­νι­στεί ενώ­πιον του δικα­στή Χουάν Μέρ­τσαν, ο Τραμπ παρα­δό­θη­κε στο γρα­φείο του εισαγ­γε­λέα του Μαν­χά­ταν Άλβιν Μπραγκ. Του πήραν απο­τυ­πώ­μα­τα, αλλά δεν τον φωτο­γρά­φι­σαν, ούτε του πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες, σύμ­φω­να με ανάρ­τη­ση ρεπόρ­τερ της εφη­με­ρί­δας New York Times στο Twitter.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο