Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Εφοδιασμένοι με κάμερες οι ΜΑΤατζήδες

Με φορη­τές κάμε­ρες είναι εφο­δια­σμέ­νοι, από σήμε­ρα έως τις 6 το πρωί της Δευ­τέ­ρας οι άνδρες των ΜΑΤ που θα επι­χει­ρούν σε οδούς της περιο­χής του κέντρου της Αθή­νας (Εξάρ­χεια – Προ­πύ­λαια Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών – Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος), σύμ­φω­να με από­φα­ση της ΕΛ.ΑΣ, στο πλαί­σιο των έκτα­κτων μέτρων αυταρ­χι­σμού και κατα­στο­λής για την επέ­τειο για την δολο­φο­νί­ας του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου. Οι εικό­νες που θα κατα­γρά­ψουν οι κάμε­ρες αν χρεια­στεί θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τη δικα­στι­κή δίω­ξη όσων η ΕΛ.ΑΣ. θεω­ρεί ότι συμ­με­τεί­χαν σε επεισόδια .

Σύμ­φω­να με την «Καθη­με­ρι­νή», οι πρώ­τες φορη­τές κάμε­ρες είχαν παρα­λη­φθεί στα τέλη Σεπτεμ­βρί­ου. Η προ­μή­θεια έγι­νε από εται­ρεία στο Ισρα­ήλ, μέσω εμπο­ρι­κού αντι­προ­σώ­που της στην Πολωνία.

Το σχέ­διο που κατήρ­τι­σε η ΕΛ.ΑΣ. βασί­ζε­ται σε αντί­στοι­χο που εφαρ­μό­ζει εδώ και κάποια χρό­νια η γερ­μα­νι­κή αστυ­νο­μία και προ­βλέ­πει τη χρή­ση δύο ειδών καμε­ρών, τις φορη­τές και τις κάμε­ρες σώματος.

Θα στη­ρί­ζο­νται σε ένα κοντά­ρι που θα κρα­τά αστυ­νο­μι­κός της διμοι­ρί­ας και θα χρη­σι­μο­ποιού­νται κυρί­ως σε περι­πτώ­σεις μαζι­κών δια­δη­λώ­σε­ων. Θα ενερ­γο­ποιεί­ται με από­φα­ση του επι­κε­φα­λής της αστυ­νο­μι­κής δύνα­μης και αμέ­σως το παρευ­ρι­σκό­με­νο πλή­θος θα ενη­με­ρώ­νε­ται για τη λει­τουρ­γία της κάμε­ρας. Συμπλη­ρω­μα­τι­κά με όσα ισχύ­ουν στο εξω­τε­ρι­κό, η κάμε­ρα θα έχει δυνα­τό­τη­τα απευ­θεί­ας μετά­δο­σης της εικό­νας στο κέντρο επι­χει­ρή­σε­ων της Αστυνομίας.

Σε περί­πτω­ση απώ­λειάς των καμε­ρών, απε­νερ­γο­ποιού­νται «κεντρι­κά», ενώ το βίντεο θα είναι κρυ­πτο­γρα­φη­μέ­νο και η πρό­σβα­ση σε αυτό θα απαι­τεί ειδι­κό κωδικό.

Μπε­λο­γιάν­νης / Πλου­μπί­δης – Χικ­μέτ – Μαξ Χάβε­λα­αρ (ΕΚΠΤΩΣΗ 21% και ΔΩΡΟ τα μεταφορικά)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο