Επέτειος Πολυτεχνείου: Βράδυ Παρασκευής — Ξημερώνοντας Σαββάτο 17 Νοεμβρίου 1973

Παρα­σκευή 16 Νοέμ­βρη 1973 μπαί­νουν σε λει­τουρ­γία οι πομποί του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού που μετα­φέ­ρουν το μήνυ­μα του αγώ­να σε όλη την Αθή­να που παρα­κο­λου­θεί τα γεγο­νό­τα. Στις 9 το πρωί στή­νο­νται τα πρώ­τα οδο­φράγ­μα­τα και σχη­μα­τί­ζο­νται δύο μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις στην Πανε­πι­στη­μί­ου και στη Στα­δί­ου. Στα­δια­κά συγκε­ντρώ­νε­ται κόσμος. Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι έξω από το Πολυ­τε­χνείο τρα­γου­δά­νε το «πότε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Επέ­τειος Πολυ­τε­χνεί­ου: Βρά­δυ Παρα­σκευ­ής — Ξημε­ρώ­νο­ντας Σαβ­βά­το 17 Νοεμ­βρί­ου 1973.