Επέτειος Πολυτεχνείου: Ο ξένος Τύπος για τα γεγονότα στις 16 και 17 Νοεμβρίου 1973

«Ενώ πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται οι συλ­λή­ψεις και οι προ­σα­γω­γές ακό­μη και μπρο­στά στα μάτια των περα­στι­κών, η ζωή στους δρό­μους της Αθή­νας “προ­σποιεί­ται” πως έγι­νε ξανά κανο­νι­κή», ξεκι­νού­σε το ρεπορ­τάζ της Monde στο φύλ­λο με ημε­ρο­μη­νία 21 Νοεμ­βρί­ου 1973, όπως προ­κύ­πτει από έρευ­να του ΑΠΕ-ΜΠΕ στα αρχεία της γαλ­λι­κής εφη­με­ρί­δας. «Μετά τον φόβο και τη βία του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Επέ­τειος Πολυ­τε­χνεί­ου: Ο ξένος Τύπος για τα γεγο­νό­τα στις 16 και 17 Νοεμ­βρί­ου 1973.