Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίδειξη… πατριωτισμού πρόσκληση στον κορονοϊό — Τι λέει για το βίντεο το Πεντάγωνο;

Αναυ­δους μας άφη­σε το βίντεο με φαντά­ρους που φτά­νουν στο ακρι­τι­κό Καστε­λό­ρι­ζο, προ­κει­μέ­νου ν’ αντι­κα­τα­στή­σουν την προη­γού­με­νη φρου­ρά. Στο βίντεο, οι στρα­τιώ­τες ψάλουν με κατε­βα­σμέ­νες τις μάσκες και σε πύκνω­ση, τον Εθνι­κό Ύμνο, επά­νω στο κατά­στρω­μα του πλοί­ου προ­σεγ­γί­ζο­ντας το Καστελόριζο.

Ασχέ­τως αν θέλουν να το παρου­σιά­σουν ως από­δει­ξη του υψη­λού ηθι­κού των στρα­τεύ­σι­μων σε περί­ο­δο έντα­σης των τουρ­κι­κών προ­κλή­σε­ων,  είναι μια ανεύ­θυ­νη εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια σε βάρος των παι­διών που υπη­ρε­τούν τη θητεία τους. Απο­κλει­στι­κά υπεύ­θυ­νοι αυτών των εικό­νων είναι η στρα­τιω­τι­κή και η πολι­τι­κή ηγε­σία του στρατεύματος.

Ταυ­τό­χρο­να αυτό το βίντεο είναι μια από­δει­ξη της προ­σχη­μα­τι­κής επί­κλη­σης της παν­δη­μί­ας προ­κει­μέ­νου να απα­γο­ρεύ­σουν και στη συνέ­χεια να χτυ­πή­σουν εν ψυχρώ την συγκέ­ντρω­ση την εκδή­λω­ση για το πολυτεχνείο.

Από ό,τι φαί­νε­ται, για την κυβέρ­νη­ση, όταν οι φαντά­ροι ο ένας δίπλα στον άλλον τρα­γου­δούν τον Εθνι­κό Ϋμνο ο ιός δε μετα­δί­δε­ται, ενώ όταν πολί­τες με απο­στά­σεις ασφα­λεί­ας και μάσκες ζητούν για­τρούς και νοσο­κο­μεία, ο ιός μεταδίδεται.

Βέβαια, το συγκε­κρι­μέ­νο βίντεο που ανάρ­τη­σε στο facebook o εφο­πλι­στής Φώτης Μανού­σης  που το πλοίο του εκτε­λεί το τακτι­κό δρο­μο­λό­γιο από τη Ρόδο προς το μικρό νησί συνά­ντη­σε την επι­δο­κι­μα­σία εκεί­νων των Μέσων που με σθέ­νος συκο­φά­ντη­σαν και κιν­δυ­νο­λό­γη­σαν για την Πορεία του Πολυτεχνείου.

Βλέ­πε­τε, ο κού­φιος πατριω­τι­σμός είναι πάντα χρήσιμος…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο