Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίδομα βενζίνης fuel pass

Το 3o 10ήμερο του Ιου­λί­ου πιθα­νό­τα­τα θα ανοί­ξουν οι αιτή­σεις για το επί­δο­μα βεν­ζί­νης προ­κει­μέ­νου οι δικαιού­χοι να λάβουν το fuel pass 2 πριν τον Αύγου­στο ‑με την πίστω­ση των χρη­μά­των ‑λένε τρεις εργά­σι­μες μέρες, εφό­σον δεν προ­κύ­ψουν αυτή τη φορά, τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­σαν αρκε­τοί στο πρώ­το επί­δο­μα βενζίνης.

Ο 2ος κύκλος θα γίνει επο­μέ­νως όπως και ο πρώ­τος, δηλα­δή με ΑΦΜ και η πλη­ρω­μή θα γίνει μετά την αίτη­ση, με τα συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια και προϋποθέσεις:

1

Δικαιού­χοι: Η επι­δό­τη­ση για τη βεν­ζί­νη που καλύ­πτει τους μήνες Ιού­λιο, Αύγου­στο και Σεπτέμ­βριο χορη­γεί­ται μόνο σε φυσι­κά πρό­σω­πα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και ελευ­θέ­ρων επαγ­γελ­μα­τιών που είναι φορο­λο­γι­κοί κάτοι­κοι Ελλά­δας και έχουν στη κατο­χή τους αυτο­κί­νη­το ή μοτοσικλέτα.

2

Εισο­δη­μα­τι­κό κρι­τή­ριο: Το ατο­μι­κό εισό­δη­μα με βάση τη φετι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επι­πλέ­ον μέλος του νοι­κο­κυ­ριού (σύζυγος/μέλος συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης και εξαρ­τώ­με­να τέκνα).
Με βάση τα εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια οι δυνη­τι­κοί δικαιού­χοι είναι 3,1 εκα­τομ­μύ­ρια από τα 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια ιδιο­κτη­τών οχημάτων.

3

Η πλατ­φόρ­μα: Το φυσι­κό πρό­σω­πο θα πρέ­πει να δηλώ­σει στη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα στο gov.gr που θα ανοί­ξει στο τέλος Ιου­λί­ου το όχη­μα για το οποίο λαμ­βά­νει την ενί­σχυ­ση και επί του οποί­ου πρέ­πει να έχει κάποιο ποσο­στό συνι­διο­κτη­σί­ας ή συμ­βό­λαιο μακρο­χρό­νιας μίσθω­σης. Κάθε όχη­μα μπο­ρεί να δηλω­θεί από μόνο ένα φυσι­κό πρό­σω­πο και κάθε φυσι­κό πρό­σω­πο μπο­ρεί να δηλώ­νει μόνο ένα όχη­μα. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση το όχη­μα να είναι σε κυκλο­φο­ρία, να είναι ασφα­λι­σμέ­νο και να μην οφεί­λο­νται τέλη κυκλοφορίας.

4

Τα ποσά της επι­δό­τη­σης: Για όσους επι­λέ­ξουν τη χρή­ση ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας το ποσό της ενί­σχυ­σης προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά 15 ευρώ, ένα­ντι 5 ευρώ που ίσχυε με το προη­γού­με­νο καθε­στώς. Έτσι τα συνο­λι­κά ποσά της επι­δό­τη­σης για το επό­με­νο τρί­μη­νο δια­μορ­φώ­νο­νται ανά­λο­γα με την περιο­χή της κύριας κατοι­κί­ας και το είδος του οχή­μα­τος ως εξής:

80 ευρώ για κάτο­χο αυτο­κι­νή­του με κύρια κατοι­κία σε ηπει­ρω­τι­κή περιο­χή με τη χρή­ση ψηφια­κή κάρ­τας και 65 ευρώ χωρίς κάρ­τα, με πίστω­ση του ποσού στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 40 που ίσχυε στην προη­γού­με­νη επι­δό­τη­ση χωρίς κάρ­τα και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα.

100 ευρώ για κάτο­χο αυτο­κι­νή­του με κύρια κατοι­κία σε νησιω­τι­κή χώρα με τη χρή­ση κάρ­τας και 85 ευρώ σε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 50 ευρώ που ίσχυε στην προη­γού­με­νη επι­δό­τη­ση χωρίς κάρ­τα και 55 ευρώ με κάρτα.

60 ευρώ για κάτο­χο μοτο­σι­κλέ­τας και κύρια κατοι­κία σε ηπει­ρω­τι­κή περιο­χή με τη χρή­ση κάρ­τας και 45 ευρώ στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 30 ευρώ πριν χωρίς κάρ­τα και 35 ευρώ με κάρτα

70 ευρώ για κάτο­χο μοτο­σι­κλέ­τας με κύρια κατοι­κία στα νησιά με κάρ­τα και 55 ευρώ στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 35 ευρώ πριν χωρίς κάρ­τα και 40 ευρώ με κάρτα

Οι ιδιο­κτή­τες ντι­ζε­λο­κί­νη­των αυτο­κι­νή­των θα λάβουν διπλή επι­δό­τη­ση, αφού εκτός από το fuel pass θα συνε­χί­σουν για το επό­με­νο 3μηνο να λαμ­βά­νουν και επι­δό­τη­ση 15 λεπτών στην αντλία.

Πώς δηλώνεται το όχημα ή μοτοσυκλέτα

Κάθε όχη­μα ή μοτο­συ­κλέ­τα – μοτο­πο­δή­λα­το μπο­ρεί να δηλω­θεί από ένα μόνο φυσι­κό πρό­σω­πο, το οποίο δια­θέ­τει επί του οχή­μα­τος και της μοτο­συ­κλέ­τας – μοτο­πο­δη­λά­του πλή­ρη κυριό­τη­τα ή συγκυ­ριό­τη­τα ή είναι μισθω­τής δυνά­μει συμ­βο­λαί­ου χρη­μα­το­δο­τι­κής μίσθω­σης (leasing).

Κάθε φυσι­κό πρό­σω­πο μπο­ρεί να δηλώ­νει μόνο ένα όχη­μα ή μοτο­συ­κλέ­τα – μοτο­πο­δή­λα­το. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση είναι το όχη­μα, μοτο­συ­κλέ­τα – μοτο­πο­δή­λα­το να είναι σε κυκλο­φο­ρία, να είναι ασφα­λι­σμέ­νο και να μην οφεί­λο­νται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.Η πίστω­ση της επιδότησης

Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση της παρ. 2 πιστώ­νε­ται από την ανώ­νυ­μη εται­ρεία του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου «Κοι­νω­νία της Πλη­ρο­φο­ρί­ας Μονο­πρό­σω­πη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδι­κής εφαρ­μο­γής της Ενιαί­ας Ψηφια­κής Πύλης της Δημό­σιας Διοί­κη­σης (gov.gr ΕΨΠ) που δημιουρ­γεί­ται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., που επο­πτεύ­ε­ται από τον Υπουρ­γό Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, στον δικαιού­χο σε ψηφια­κή χρε­ω­στι­κή κάρ­τα, που εκδί­δε­ται ειδι­κά για τον σκο­πό αυτόν από πιστω­τι­κό ίδρυ­μα ή χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό οργα­νι­σμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντί­στοι­χα, ή σε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό επι­λο­γής του.

Τι πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ο δικαιού­χος για την αίτηση

Ο δικαιού­χος, αφό­του αυθε­ντι­κο­ποι­η­θεί με τους προ­σω­πι­κούς κωδι­κούς του – δια­πι­στευ­τή­ρια της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης του Υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης (taxisnet), σύμ­φω­να με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρ­χε­ται στην εφαρ­μο­γή και αιτεί­ται είτε την έκδο­ση της ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας και την πίστω­ση του ανω­τέ­ρω χρη­μα­τι­κού ποσού σε αυτήν είτε την πίστω­ση στον τρα­πε­ζι­κό του λογαριασμό.

Ο αιτών συμπλη­ρώ­νει και επι­και­ρο­ποιεί τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας του και, ειδι­κό­τε­ρα, τη διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου, τον αριθ­μό του κινη­τού τηλε­φώ­νου και τον αριθ­μό του προ­σω­πι­κού τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού του.

Για τον σκο­πό της επα­λή­θευ­σης των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων της παρ. 1, το πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα της εφαρ­μο­γής δια­λει­τουρ­γεί με τα απα­ραί­τη­τα μητρώα και ιδί­ως με το Φορο­λο­γι­κό Μητρώο και το Μητρώο Αυτο­κι­νή­των της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων, για έλεγ­χο ιδιο­κτη­σί­ας ιδιω­τι­κής χρή­σης οχή­μα­τος και μοτο­σι­κλέ­τας, ασφά­λι­σης και πλη­ρω­μής τελών κυκλο­φο­ρί­ας. Ο δικαιού­χος μπο­ρεί να υπο­βάλ­λει αίτη­ση, είτε για την έκδο­ση της ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας είτε για την πίστω­ση στον τρα­πε­ζι­κό του λογα­ρια­σμό και στα Κέντρα Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Πολι­τών (Κ.Ε.Π.).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο