Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε για αιτήσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση — Ποιοί είναι δικαιούχοι

Άνοι­ξε, όπως ανα­κοί­νω­σε η ΑΑΔΕ, η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα myΘέρ­μαν­ση, και οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα μπο­ρούν εκ νέου να κάνουν αιτή­σεις για την χορή­γη­ση επι­δό­μα­τος θέρμανσης.

Να σημειω­θεί ότι αίτη­ση μπο­ρούν να υπο­βάλ­λουν όσοι φορο­λο­γού­με­νοι δεν είχαν υπο­βάλ­λει, μέχρι την προη­γού­με­νη κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία που ήταν στις 15 Δεκεμβρίου.e‑ΕΦΚΑ: Παρά­τα­ση κατα­βο­λής ασφα­λι­στι­κών υποχρεώσεων

Οι αιτή­σεις θα μπο­ρούν να υπο­βάλ­λο­νται έως και τις 15 Φεβρουα­ρί­ου και έτσι οι φορο­λο­γού­με­νοι να λάβουν έτσι το επί­δο­μα θέρ­μαν­σης των 100 — 750 ευρώ που δίνε­ται από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών στα νοικοκυριά.

Να σημειω­θεί ότι για να γίνουν δεκτές οι αιτή­σεις θα πρέ­πει να πλη­ρού­νται συγκε­κρι­μέ­να εισο­δη­μα­τι­κά και περιου­σια­κά κριτήρια.

Όσοι υπο­βάλ­λουν αίτη­ση έως τα μέσα του επό­με­νου μήνα θα πλη­ρω­θούν έως 28 Φεβρουα­ρί­ου. Στη συνέ­χεια θα ακο­λου­θή­σει άλλη μια πλη­ρω­μή του επι­δό­μα­τος έως την 29η Απρι­λί­ου 2022 για το σύνο­λο των αγο­ρών που θα τιμο­λο­γη­θούν έως την 31η Μαρ­τί­ου 2022 και υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση κατα­χώ­ρι­σης των απαι­τού­με­νων στοι­χεί­ων έως και την 15η Απρι­λί­ου 2022.

Να σημειω­θεί ότι για το φυσι­κό αέριο θα κατα­χω­ρού­νται έως την 31η Μαΐ­ου 2022 δικαιο­λο­γη­τι­κά αγο­ρών της περιό­δου 1 Οκτω­βρί­ου 2021 έως 31 Μαρ­τί­ου 2022 με ημε­ρο­μη­νία έκδο­σης του παρα­στα­τι­κού πλη­ρω­μής έως την 16η Μαΐ­ου 2022 και το αντί­στοι­χο ποσό επι­δό­μα­τος θα κατα­βάλ­λε­ται έως την 15η Ιου­νί­ου 2022.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι οι εξής:

1. Χορη­γεί­ται σε φυσι­κά πρό­σω­πα άγα­μα ή έγγα­μα ή σε κατά­στα­ση χηρεί­ας ή σε πρό­σω­πα που έχουν συνά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης ή εν δια­στά­σει ή δια­ζευγ­μέ­να, τα οποία για τη θέρ­μαν­σή τους κατα­να­λώ­νουν πετρέ­λαιο εσω­τε­ρι­κής καύ­σης θέρ­μαν­σης ή φυσι­κό αέριο ή υγρα­έ­ριο ή καυ­σό­ξυ­λα ή βιο­μά­ζα (πέλετ) ή θερ­μι­κή ενέρ­γεια μέσω τηλε­θέρ­μαν­σης. Ειδι­κά, για τους έγγα­μους ή τα πρό­σω­πα που έχουν συνά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, δικαιού­χος είναι ο υπό­χρε­ος σε υπο­βο­λή της δήλω­σης φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος ή ένας εκ των δύο σε περί­πτω­ση υπο­βο­λής χωρι­στής δήλωσης.

2. Χορη­γεί­ται για την κατα­νά­λω­ση των επι­δο­τού­με­νων ειδών καυ­σί­μων θέρ­μαν­σης και θερ­μι­κής ενέρ­γειας μέσω τηλε­θέρ­μαν­σης, για τα ακί­νη­τα, τα οποία χρη­σι­μο­ποιούν ως κύρια κατοι­κία κατά το χρό­νο υπο­βο­λής της αίτη­σης, είτε αυτά μισθώ­νο­νται είτε είναι δωρε­άν παρα­χω­ρού­με­να ή ιδιο­κα­τοι­κού­νται. Ειδι­κά για τη χορή­γη­ση επι­δό­μα­τος θέρ­μαν­σης στους κατα­να­λω­τές καυ­σό­ξυ­λων και βιο­μά­ζας (πέλετ) ισχύ­ει ως πρό­σθε­τη προ­ϋ­πό­θε­ση το ακί­νη­το να βρί­σκε­ται σε οικι­σμό με πλη­θυ­σμό ίσο ή κατώ­τε­ρο των 3.500 κατοί­κων και ο αντί­στοι­χος συντε­λε­στής επι­δό­τη­σης να είναι ίσος ή μεγα­λύ­τε­ρος του 0,8. Ειδι­κά για τη χορή­γη­ση επι­δό­μα­τος θέρ­μαν­σης στους κατα­να­λω­τές θερ­μι­κής ενέρ­γειας μέσω τηλε­θέρ­μαν­σης έχει τεθεί ως πρό­σθε­τη προ­ϋ­πό­θε­ση το ακί­νη­το να βρί­σκε­ται σε έναν από τους Δήμους Σερ­ρών, Εορ­δαί­ας, Κοζά­νης, Αμυ­νταί­ου ή Μεγαλόπολης.

3. Χορη­γεί­ται σε όσους πλη­ρούν τα εξής κριτήρια:

- Κρι­τή­ριο εισο­δή­μα­τος. Το ετή­σιο συνο­λι­κό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μά τους, ανε­ξάρ­τη­τα από την πηγή προ­έ­λευ­σής του, πραγ­μα­τι­κό και τεκ­μαρ­τό, ανέρ­χε­ται έως 14.000 ευρώ για άγα­μο υπό­χρεο ή υπό­χρεο σε κατά­στα­ση χηρεί­ας ή εν δια­στά­σει και 20.000 ευρώ για έγγα­μο υπό­χρεο ή τους έγγα­μους ή τα μέρη του συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης που υπο­βάλ­λουν ξεχω­ρι­στή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση ή τους έγγα­μους που υπο­βάλ­λουν φορο­λο­γι­κή δήλω­ση ή τα φυσι­κά πρό­σω­πα που έχουν συνά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης και έχουν υπο­βά­λει κοι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση χωρίς τέκνα, το οποίο προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοί­ως, για τη μονο­γο­νεϊ­κή οικο­γέ­νεια το ως άνω εισό­δη­μα ανέρ­χε­ται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώ­το. Στο ετή­σιο συνο­λι­κό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα δεν περι­λαμ­βά­νε­ται εκεί­νο το οποίο αθροι­στι­κά απαλ­λάσ­σε­ται από το φόρο εισο­δή­μα­τος και από την εισφο­ρά αλληλεγγύης.

- Κρι­τή­ριο ακί­νη­της περιου­σί­ας. Η συνο­λι­κή αξία της ακί­νη­της περιου­σί­ας, όπως αυτή προσ­διο­ρί­ζε­ται για τον υπο­λο­γι­σμό του συμπλη­ρω­μα­τι­κού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προ­κύ­πτει από την πρά­ξη διοι­κη­τι­κού προσ­διο­ρι­σμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, υπό­χρε­ου, συζύ­γου ή μέρους συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης και εξαρ­τώ­με­νων, τέκνων, που ανα­γρά­φο­νται στη δήλω­ση φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος του φορο­λο­γι­κού έτους 2020, να μην υπερ­βαί­νει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγα­μους, τους υπό­χρε­ους σε κατά­στα­ση χηρεί­ας ή εν δια­στά­σει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγα­μους ή μέρη συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης και τις μονο­γο­νεϊ­κές οικογένειες.

Κάθε δικαιού­χος δικαιού­ται επι­δό­τη­σης ενός μόνο είδους καυ­σί­μου θέρ­μαν­σης ή μόνο θερ­μι­κής ενέρ­γειας μέσω τηλε­θέρ­μαν­σης. Το επί­δο­μα χορη­γεί­ται υπό τον όρο ο δικαιού­χος να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει αγο­ρές των επι­δο­τού­με­νων ειδών καυ­σί­μων θέρ­μαν­σης ή θερ­μι­κής ενέρ­γειας αξί­ας μεγα­λύ­τε­ρης ή ίσης με το διπλά­σιο του κατά τα ανω­τέ­ρω δικαιού­με­νου επι­δό­μα­τος από την 1η Οκτω­βρί­ου 2021 έως και την 31η Μαρ­τί­ου 2022 και ειδι­κά για το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης από την 15η Οκτω­βρί­ου 2021. Κατ’ εξαί­ρε­ση, για τα καυ­σό­ξυ­λα, το επί­δο­μα χορη­γεί­ται υπό τον όρο οι αγο­ρές να έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την 1η Ιου­νί­ου 2021 έως και την 31η Μαρ­τί­ου 2022. Σε περί­πτω­ση που η αξία αγο­ράς υπο­λεί­πε­ται του ανω­τέ­ρω ορί­ου, ο δικαιού­χος λαμ­βά­νει επί­δο­μα ίσο με το ήμι­συ (1/2) της αξί­ας των αγο­ρών που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το ίδιο διάστημα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο