Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση αγνώστων με πέτρες στο σπίτι του Αμίρ — Τι λέει η ΔΟΕ για τη σημαία;

Άγνω­στα άτο­μα επι­τέ­θη­καν γύρω στις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα στο σπί­τι που δια­μέ­νει η οικο­γέ­νεια του 11χρονου Αμίρ, ο οποί­ος αν και είχε κλη­ρω­θεί να είναι σημαιο­φό­ρος για την παρέ­λα­ση της 28ης Οκτω­βρί­ου, τελι­κά παρέ­λα­σε με την ταμπέ­λα του σχο­λεί­ου του, στην περιο­χή της Δάφνης.

Όπως ανέ­φε­ρε, η μητέ­ρα του Αμίρ, Αρι­ζού, άγνω­στοι πέτα­ξαν πέτρες στο παρά­θυ­ρο του δωμα­τί­ου που κοι­μού­νται τα παι­διά της. Το δωμά­τιο γέμι­σε γυα­λιά, ενώ μαζί με τις πέτρες έπε­σε και ένα χαρ­τό­νι που προ­έ­τρε­πε την οικο­γέ­νεια να φύγει.

«Την ώρα που έσπα­γαν τα τζά­μια, γύρω στις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα, φώνα­ζα και καλού­σα σε βοή­θεια. Τα παι­διά είχαν ξυπνή­σει, έκλαι­γαν, ήταν πολύ φοβι­σμέ­να. Γέμι­σε γυα­λιά το δωμά­τιο των παι­διών. Βρέ­θη­κε μπου­κά­λι μπύ­ρας πάνω στο κρε­βά­τι. Οι πέτρες έπε­φταν η μια μετά την άλλη. Ένιω­σα πανι­κό. Δεν ήξε­ρα τι να κάνω. Ειδο­ποί­η­σα την ιδιο­κτή­τρια του σπι­τιού, η οποία κατέ­βη­κε και κάλε­σε την αστυ­νο­μία. Θα πεθά­νου­με. Θα μας σκο­τώ­σουν. Δεν ξέρου­με τον λόγο», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η μητέ­ρα του Αμίρ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλι­στα, η οικο­γέ­νεια σήμε­ρα το πρωί ζήτη­σε από στε­λέ­χη του προ­γράμ­μα­τος Προ­σω­ρι­νής Στέ­γα­σης προ­σφύ­γων του Δήμου Αθη­ναί­ων, τη μετα­κί­νη­σή της σε άλλη κατοικία.

Όσον αφο­ρά το θέμα για τα γεγο­νό­τα που οδή­γη­σαν στο να παρε­λά­σει ο Αμίρ με την ταμπέ­λα του σχο­λεί­ου και όχι με τη σημαία, θέση πήραν , με ανα­κοι­νώ­σεις τους, η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος, αλλά και ο σύλ­λο­γος γονέ­ων του εν λόγω σχολείου.

«Ο Σύλ­λο­γος Διδα­σκό­ντων του 6ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου με τις απο­φά­σεις που έχει λάβει και τις δρά­σεις που έχει υλο­ποι­ή­σει κατά και­ρούς, στή­ρι­ξε και συνε­χί­ζει να στη­ρί­ζει τους αλλο­δα­πούς μαθη­τές και τις οικο­γέ­νειές τους με ποι­κί­λους τρό­πους κάτι που πράτ­τουν καθη­με­ρι­νά οι εκπαι­δευ­τι­κοί σε όλη την Ελλά­δα», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η ΔΟΕ σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση και προ­σθέ­τει ότι είναι «απα­ρά­δε­κτο και συκο­φα­ντι­κό να σπι­λώ­νο­νται εκπαι­δευ­τι­κοί για αντι­λή­ψεις και στά­σεις που δεν έχουν καμία απο­λύ­τως σχέ­ση με την παι­δα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία που εφαρ­μό­ζουν και κυρί­ως με τη στά­ση ζωής που τους διακρίνει».

Τη στή­ρι­ξη για τον τρό­πο χει­ρι­σμού του διευ­θυ­ντή και των διδα­σκό­ντων, αλλά και την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή του εξέ­φρα­σε και ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του σχολείου.

«Δηλώ­νου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας τόσο στον Σύλ­λο­γο Διδα­σκό­ντων του σχο­λεί­ου μας, όσο και στον Διευ­θυ­ντή του σχο­λεί­ου, ο οποί­ος με το ήθος και τον επαγ­γελ­μα­τι­σμό που τον δια­κρί­νει, χει­ρί­στη­κε το ευαί­σθη­το αυτό θέμα. Ο Σύλ­λο­γος Διδα­σκό­ντων και ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του 6ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Δάφ­νης εξα­κο­λου­θεί να στη­ρί­ζει ΟΛΑ τα παι­διά του σχο­λεί­ου χωρίς δια­κρί­σεις», ανέ­φε­ρε η σχε­τι­κή ανακοίνωση.

Σημειώ­νου­με ότι ο διευ­θυ­ντής επι­κα­λέ­στη­κε το γεγο­νός ότι το Αμιρ με τη βοή­θεια του μετα­φρα­στή του από τη ΜΚΟ αρνή­θη­κε να μπει σε εκκλη­σία με την σημαία και γι’ αυτό ελή­φθη η από­φα­ση αντί της σημαί­ας ο Αμίρ να κρα­τή­σει την ταμπέ­λα του σχολείου.

Το συγκε­κρι­μέ­νο σχο­λείο, είναι μια μονά­δα που δέχε­ται προ­σφυ­γό­που­λα και έχει δεί­ξει τη δέου­σα ευαι­σθη­σία στον τρό­πο που χει­ρί­ζε­ται το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα, κάτι που προ­κύ­πτει και από την ανα­κοί­νω­ση της ΔΟΕ.

ΚΚΕ για την επί­θε­ση στον Αμίρ: Οι ρατσι­στι­κές και φασι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες θα πάρουν την απά­ντη­ση που τους πρέ­πει από το εργα­τι­κό κίνημα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο