Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση με βιτριόλι: Στον εισαγγελέα η 35χρονη φερόμενη βιτριολίστρια — Αρνείται κάθε εμπλοκή

Επί­θε­ση με βιτριό­λι: Ενώ­πιον του Εισαγ­γε­λέα οδη­γή­θη­κε η 35χρονη γυναί­κα που φέρε­ται ως υπαί­τια για την επί­θε­ση με βιτριό­λι σε βάρος της 34χρονης Ιωάν­νας στην είσο­δο της εργα­σί­ας του θύμα­τος στις 20 Μαΐου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες η δικο­γρα­φία που δια­βι­βά­ζει η Ασφά­λεια στον Εισαγ­γε­λέα αφο­ρά το κακούρ­γη­μα της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατη­γο­ρία που εφό­σον απο­δο­θεί στην 35χρονη , την φέρ­νει αντι­μέ­τω­πη με το ενδε­χό­με­νο προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης. Περι­λαμ­βά­νε­ται επί­σης και το αδί­κη­μα της απείθειας .

Η 35χρονη φέρε­ται να έρι­ξε το καυ­στι­κό υγρό στην Ιωάν­να πιστεύ­ο­ντας ότι το θύμα σχε­τι­ζό­ταν με άντρα που είχε σχε­τι­στεί και η ίδια. Ωστό­σο σύμ­φω­να με τον συνή­γο­ρο που της όρι­σε η οικο­γέ­νειά της, κ. Σάκη Κεχα­γιό­γλου, η 35χρονη αρνεί­ται κάθε εμπλο­κή με την υπόθεση.

Σύμ­φω­να με τον δικη­γό­ρο, η 35χρονη θα ζητή­σει από τον ανα­κρι­τή προ­θε­σμία για να ετοι­μά­σει την απο­λο­γία της αφού ενη­με­ρω­θεί για τα στοι­χεία της ογκώ­δους δικο­γρα­φί­ας που έχει σχη­μα­τι­στεί για την υπόθεση.

Γιατί συνελήφθη

Η 35χρονη προ­σή­χθη σήμε­ρα το πρωί σε από­στα­ση 50 μέτρων από το σπί­τι της στην περιο­χή του Ζωγράφου.

Στην κατο­χή της βρέ­θη­κε η τηλε­κάρ­τα, με την οποία είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει του­λά­χι­στον μία κλή­ση προς την εται­ρία ραδιο­τα­ξί, την ημέ­ρα της επίθεσης.

banner aggoules

Κατό­πιν έρευ­νας στο σπί­τι της εντο­πί­στη­καν επί­σης μία καμπαρ­ντί­να ένα σακ βουα­γιάζ. Και τα δύο αντι­κεί­με­να, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται η «Καθη­με­ρι­νή», είχαν «εμφα­νι­σθεί» και στις κάμε­ρες ασφα­λεί­ας που κατέ­γρα­ψαν τις κινή­σεις της 35χρονης.

Ωστό­σο, το πλέ­ον κρί­σι­μο «επι­χει­ρη­σια­κό» λάθος που διέ­πρα­ξε η 35χονη ήταν η δεύ­τε­ρη κλή­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε με την τηλεκάρτα.

Συγκε­κρι­μέ­να με την τηλε­κάρ­τα που κάλε­σε την εται­ρία ραδιο­τα­ξί, είχε πραγ­μα­το­ποί­η­σε και μία κλή­ση προς κινη­τό τηλέ­φω­νο, κάτο­χος του οποί­ου εμφα­νί­ζε­ται ένας υπή­κο­ος Μπαγκλαντές.

Μετά από έρευ­να προ­έ­κυ­ψε ότι το ίδιο νού­με­ρο είχε κλη­θεί και από το προ­σω­πι­κό της κινη­τό, γεγο­νός που φαί­νε­ται να ορι­στι­κο­ποί­η­σε την εμπλο­κή της στην υπόθεση.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο