Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου Δ. Καμπουράκη

Στό­χος επί­θε­σης με γκα­ζά­κια έγι­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της το σπί­τι του γνω­στού δημο­σιο­γρά­φου Δημή­τρη Καμπου­ρά­κη στην Αργυρούπολη.

Η επί­θε­ση έλα­βε χώρα στις 02:30, με τον δημο­σιο­γρά­φο να δίνει στη δημο­σιό­τη­τα βίντεο ντο­κου­μέ­ντο από κλει­στό κύκλω­μα τηλεόρασης.

Στο βίντεο φαί­νε­ται ο δρά­στης που με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του να αφή­νει μια τσά­ντα στην είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας που δια­μέ­νει ο δημο­σιο­γρά­φος. Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα αργό­τε­ρα αρχί­ζουν να βγαί­νουν πυκνοί καπνοί από την τσά­ντα και στη συνέ­χεια ακο­λου­θεί η έκρηξη.

Από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν υλι­κές ζημιές ενώ η Αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­να για το συμβάν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο