Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση Μπογδάνου στην κυβέρνηση: «Χειραγωγεί την κοινή γνώμη μέσω των ΜΜΕ σε πρωτοφανή βαθμό»

Επί­θε­ση στην κυβέρ­νη­ση εξα­πέ­λυ­σε από το βήμα της Βου­λής το πρώ­ην μέλος της Κ.Ο της ΝΔ και νυν ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής Κων­στα­ντί­νος Μπο­γδά­νος, κάνο­ντας λόγο για χει­ρα­γώ­γη­ση της κοι­νής γνώ­μης μέσω των ΜΜΕ και καθε­στω­τι­κές συμπεριφορές.

Ο ακρο­δε­ξιός βου­λευ­τής εξέ­φρα­σε το… παρά­πο­νο ότι από την ημέ­ρα που δια­γρά­φτη­κε από την Κ.Ο του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος δεν έχει κλη­θεί ξανά σε τηλε­ο­πτι­κή εκπομπή.

«Χει­ρα­γω­γεί η κυβέρ­νη­ση την κοι­νή γνώ­μη μέσω των ΜΜΕ;» διε­ρω­τή­θη­κε ο Μπο­γδά­νος και απά­ντη­σε: «Ναι, δυστυ­χώς σε πρω­το­φα­νή και ανη­συ­χη­τι­κό βαθμό».

«Δεν είναι λόγω της λίστας Πέτσα που δεν με έχει καλέ­σει ούτε μια φορά ένα κανά­λι εθνι­κής εμβέ­λειας από τη μέρα που δια­γρά­φη­κα από την Κ.Ο. της ΝΔ» συμπέ­ρα­νε, μιλώ­ντας για «ένα σύστη­μα βαθύ­τε­ρο, ευρύ­τε­ρο και αυτοματοποιημένο».

Εμείς πάντως, απ’ όσο θυμό­μα­στε, ο Μπο­γδά­νος δεν είχε πει ούτε κου­βέ­ντα περί «χει­ρα­γώ­γη­σης της κοι­νής γνώ­μης» και «καθε­στω­τι­κές συμπε­ρι­φο­ρές» όσο ήταν βου­λευ­τής της ΝΔ και έβγαι­νε κάθε τρεις και λίγο στα τηλε­ο­πτι­κά κανάλια.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο