Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν; — Για ανάξια λόγου προσπάθεια κάνει λόγο η Τεχεράνη

Το Ισρα­ήλ προ­χώ­ρη­σε σε πλήγ­μα αντι­ποί­νων στο Ιράν, το πρωί σήμε­ρα Παρα­σκευή σύμ­φω­να με αμε­ρι­κά­νι­κα Μέσα τα οποία μετέ­δω­σαν το πρωί ότι πύραυ­λοι που εκτό­ξευ­σαν αερο­σκά­φη του Ισρα­ήλ έπλη­ξαν εγκα­τά­στα­ση στο Ιράν τις πρώ­τες μετα­με­σο­νύ­χτιες ώρες. Το ιρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων FARS μετα­δί­δει ότι ακού­στη­καν εκρή­ξεις στην περιο­χή του αερο­δρο­μί­ου της πόλης Ισφα­χάν (κεντρι­κό Ιράν), προ­σθέ­το­ντας ότι ο λόγος δεν είναι ακό­μη γνω­στός και ότι «διε­νερ­γού­νται έρευνες».

Σύμ­φω­να με το CNN, έκρη­ξη ακού­στη­κε στην ιρα­νι­κή πόλη Ghahjaworstan, βορειο­δυ­τι­κά της Ισφα­χάν, ανα­φέ­ρει το FARS, επι­κα­λού­με­νο τοπι­κές πηγές. «Η Ghahjaworstan βρί­σκε­ται κοντά στο αερο­δρό­μιο της Ισφα­χάν και στην όγδοη βάση της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας του Στρα­τού», σημειώ­νει το FARS news.

Το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό κανά­λι N12 του Ισρα­ήλ μετέ­δω­σε ότι το Ισρα­ήλ έπλη­ξε επί­σης στό­χους στο Ιράκ και στη Συρία και ανα­φέρ­θη­καν εκρή­ξεις και στις δύο αυτές χώρες.

Την ίδια ώρα το ιρα­νι­κό δίκτυο «Press TV», ανέ­φε­ρε ότι δεν έγι­νε ξένη επί­θε­ση ενα­ντί­ον ιρα­νι­κών πόλε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ισφα­χάν, επι­κα­λού­με­νη «ενη­με­ρω­μέ­νη πηγή».

Τα ιρα­νι­κά κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ανέ­φε­ραν ότι μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη καταρ­ρί­φθη­καν πάνω από την επαρ­χία Ισφα­χάν τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, παρου­σιά­ζο­ντας live εικό­νες από την πρω­ι­νή κυκλο­φο­ρία στην πόλη Ισφα­χάν μετά την ανα­το­λή του ηλί­ου για να δεί­ξουν ότι η κατά­στα­ση ήταν ήρεμη.

Εκπρό­σω­πος της ιρα­νι­κής υπη­ρε­σί­ας δια­στή­μα­τος δήλω­σε πριν λίγο ότι αρκε­τά drones «καταρ­ρί­φθη­καν» από την ιρα­νι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να τις πρώ­τες μετα­με­σο­νύ­χτιες ώρες, όμως, του­λά­χι­στον «μέχρι στιγ­μής», δεν υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για επί­θε­ση με πυραύ­λους. «Ως αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση από το εξω­τε­ρι­κό στην Ισφα­χάν ή σε άλλες περιο­χές της χώρας», ανέ­φε­ρε ο Χου­σέιν Ντα­λι­ριάν μέσω «X», αντι­κρού­ο­ντας τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αμε­ρι­κα­νι­κού τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου για επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στο Ιράν.

Οι πυρη­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις στην επαρ­χία Ισφα­χάν, στο κεντρι­κό Ιράν, είναι «από­λυ­τα ασφα­λείς», δια­βε­βαί­ω­σε το ιρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Tasnim, εν μέσω πλη­ρο­φο­ριών για «ισχυ­ρές εκρή­ξεις» στην περιο­χή αυτή. «Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετα­δό­θη­καν από ορι­σμέ­να ξένα μέσα ενη­μέ­ρω­σης περί συμ­βά­ντος στις εγκα­τα­στά­σεις αυτές είναι λαθε­μέ­νες», πρό­σθε­σε το πρα­κτο­ρείο, επι­κα­λού­με­νο «αξιό­πι­στες πηγές» του.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανέ­φε­ρε ερω­τη­θείς σχε­τι­κά από το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο πως δεν έχει «κανέ­να» σχό­λιο να κάνει «προς το παρόν» σχε­τι­κά με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες περί «ισχυ­ρών εκρή­ξε­ων» στην περιο­χή όπου βρί­σκε­ται στρα­τιω­τι­κή βάση στο κεντρι­κό Ιράν, στην επαρ­χία Ισφα­χάν. «Δεν έχου­με κανέ­να σχό­λιο προς το παρόν», περιο­ρί­στη­κε να πει εκπρό­σω­πος των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ων. Το Ισρα­ήλ διε­μή­νυ­σε νωρί­τε­ρα αυτή την εβδο­μά­δα πως θ’ αντα­πο­δώ­σει την επί­θε­ση του Ιράν το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο με εκα­το­ντά­δες drones και πυραύ­λους. Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε εξάλ­λου σήμε­ρα το πρωί πως ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν σει­ρή­νες συνα­γερ­μού στο βόρειο Ισραήλ.

Σε αντιαεροπορικά πυρά οφείλονται οι κρότοι που ακούστηκαν στην Ισφαχάν σύμφωνα με Ιρανό αξιωματικό

Δεν προ­κλή­θη­καν ζημιές από τη νυκτε­ρι­νή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ιράν, δήλω­σε ο ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τι­κός του ιρα­νι­κού στρα­τού Σια­βός Μιχα­ντούστ, όπως μετέ­δω­σε η κρα­τι­κή τηλεόραση.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι κρό­τοι που ακού­στη­καν στη διάρ­κεια της νύκτας στην Ισφα­χάν προ­ήλ­θαν από τα συστή­μα­τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας τα οποία έβα­λαν ενα­ντί­ον «ύπο­πτου αντικειμένου».

«Δεν υπήρξε πυραυλική επίθεση στη χώρα»

Η ιρα­νι­κή Δια­στη­μι­κή Υπη­ρε­σία διέ­ψευ­σε πως προη­γή­θη­κε πυραυ­λι­κή επί­θε­ση στο Ιράν.

«Δεν υπήρ­ξε καμία αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση από τα εξω­τε­ρι­κά σύνο­ρα στο Ισφα­χάν ή σε άλλες περιο­χές της χώρας», έγρα­ψε ο Χοσε­ΐν Ντα­λι­ριάν στο Χ.

Οπως είπε, το Ισρα­ήλ «έκα­νε μόνο μία απο­τυ­χη­μέ­νη και ταπει­νω­τι­κή προ­σπά­θεια να πετά­ξει drones και τα τετρα­κό­πτε­ρα αυτά έχουν επί­σης καταρριφθεί».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο