Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη Δ. Κουτσούμπα στο Λαύριο: Να ενισχυθεί το Κέντρο Υγείας και να δημιουργηθεί δημόσιο νοσοκομείο στην Αν. Αττική (ΦΩΤΟ)

Το Λαύ­ριο επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, προ­κει­μέ­νου να συνο­μι­λή­σει με τους εργα­ζό­με­νους για τα προ­βλή­μα­τα στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και για την ανά­γκη δημιουρ­γί­ας Δημό­σιου νοσο­κο­μεί­ου στην Ανα­το­λι­κή Αττική.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σκέ­φθη­κε αρχι­κά το Κέντρο Υγεί­ας Λαυ­ρί­ου, όπου τον υπο­δέ­χτη­κε η ανα­πλη­ρώ­τρια συντο­νί­στρια Παγώ­να Παπα­γε­ωρ­γά­κη. Τον ξενά­γη­σε στους χώρους του Κέντρου, τον ενη­μέ­ρω­σε για τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα της υπο­στε­λέ­χω­σης, αλλά και τα προ­βλή­μα­τα του υπάρ­χο­ντος προ­σω­πι­κού που δου­λεύ­ει πάρα πολ­λές ώρες με χαμη­λές αμοι­βές. Μεγά­λο μέρος της αμοι­βής τους ανα­γκά­ζο­νται να το δίνουν για τη μετα­κί­νη­σή τους από άλλα μέρη της Αττι­κής στον χώρο δου­λειάς, στο Κέντρο Υγεί­ας Λαυρίου.

Τόσο η ίδια όσο και για­τροί, με τους οποί­ους συνο­μί­λη­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, τόνι­σαν την ανά­γκη ενί­σχυ­σης του Κέντρου με μόνι­μο προ­σω­πι­κό, ενώ ανα­φέρ­θη­καν και στην επι­τα­κτι­κή ανά­γκη για δημιουρ­γία νοσο­κο­μεί­ου στην Ανα­το­λι­κή Αττική.

Στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου

Αμέ­σως μετά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνα­ντή­θη­κε με τη διοί­κη­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου — Αν. Αττι­κής στον χώρο του ΕΚ. Εκεί ενη­με­ρώ­θη­κε από τον πρό­ε­δρο Μάη Μέντη για τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι της περιο­χής, με κυρί­αρ­χο το ζήτη­μα της ανυ­παρ­ξί­ας δημό­σιων δομών Υγείας.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε στην ανά­γκη στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές ο λαός να αξιο­ποι­ή­σει την πεί­ρα του και να ενι­σχύ­σει το ΚΚΕ, να ενι­σχύ­σει τη δική του δύνα­μη με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ στη Βουλή.

Από το Εργα­τι­κό Κέντρο, αλλά και την Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Λαυ­ρε­ω­τι­κής προ­σφέρ­θη­καν στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ως δώρα κάδρα που απει­κο­νί­ζουν αγώ­νες μεταλ­λω­ρύ­χων του Λαυ­ρί­ου στις αρχές του αιώ­να και επί­σης εκδό­σεις με την ιστο­ρία της περιοχής.

Τον Δ. Κου­τσού­μπα συνό­δευαν ο Γιάν­νης Γκιό­κας, μέλος της ΚΕ, βου­λευ­τής Ανα­το­λι­κής Αττι­κής του ΚΚΕ και εκ νέου υπο­ψή­φιος, ο Βάλ­σα­μος Συρί­γος, μέλος της ΚΕ και ο Γιάν­νης Ανα­νιά­δης, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Λαυρεωτικής.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο