Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη Δ. Κουτσούμπα στο σπίτι-μουσείο του Φρίντριχ Ένγκελς στο Βούπερταλ της Γερμανίας — Συνάντηση με Έλληνες μετανάστες

Στο πλαί­σιο της τρι­ή­με­ρης περιο­δεί­ας του στη Γερ­μα­νία, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, βρέ­θη­κε σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 11 Μαϊ­ου, στο Βού­περ­ταλ, όπου επι­σκέ­φθη­κε το σπί­τι-μου­σείο του Φρί­ντριχ Ένγκελς, αλλά και ελλη­νι­κά μαγαζιά.

Σε δήλω­σή του, ο κ. Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε στην επί­σκε­ψη στο σπί­τι-μου­σείο του Φ. Ένγκελς σημειώ­νο­ντας: «Ήταν μια εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρου­σα επί­σκε­ψη και ξενά­γη­ση εδώ στο σπί­τι-μου­σείο όπου έμε­νε ο Ένγκελς, η οικο­γέ­νειά του, με πολ­λά στοι­χεία από τα παι­δι­κά του χρό­νια μέχρι την ενη­λι­κί­ω­σή του. Φυσι­κά πρό­κει­ται για μία τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων προ­σω­πι­κό­τη­τα. Είναι από τους μεγά­λους, ο μεγα­λύ­τε­ρος θα έλε­γα της θεω­ρη­τι­κής σκέ­ψης μαζί με τον Μαρξ, που οι διδα­χές του, η θεω­ρία, οι προ­βλέ­ψεις του, οι φιλο­σο­φι­κές, οι οικο­νο­μι­κές, πολι­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις του πριν πλέ­ον δύο αιώ­νες από σήμε­ρα φαντά­ζουν και είναι επί­και­ρες για όλον τον ελλη­νι­κό λαό, την ανθρω­πό­τη­τα, κυρί­ως για το εργα­τι­κό επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα που βρί­σκε­ται σε φάση ανα­συ­γκρό­τη­σης. Είναι ακρι­βώς επί­και­ρα αυτά τα διδάγ­μα­τα, η σκέ­ψη του Ένγκελς, του Μαρξ, των κλασ­σι­κών του μαρξισμού-λενινισμού».

Το όνο­μα του Φ. Ένγκελς, που το προ­σω­νύ­μιό του «ο Στρα­τη­γός» απο­τυ­πώ­νει τη συστη­μα­τι­κή ενα­σχό­λη­ση και την οξυ­δέρ­κεια που τον διέ­κρι­νε σε σχέ­ση με τη στρα­τιω­τι­κή τέχνη, είχε δοθεί στη Στρα­τιω­τι­κή Ακα­δη­μία της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας (ΓΛΔ). Γι’ αυτό και έξω απ’ το μου­σείο του Ένγκελς, εκ μέρους της ΚΟ Γερ­μα­νί­ας, ο κ. Δημή­τρης Αμπα­τιέ­λος δώρι­σε στον κ. Κου­τσού­μπα, σε ανά­μνη­ση της επί­σκε­ψής του στη Γερ­μα­νία, μία συλ­λο­γή μικρών αφι­σών της Στρα­τιω­τι­κής Ακα­δη­μί­ας αφιε­ρω­μέ­νη στον Ένγκελς, ‑αρχεια­κό υλι­κό του 1970- όπως και ένα μετάλ­λιο της Στρα­τιω­τι­κής Ακα­δη­μί­ας που απο­τυ­πώ­νει τον Ένγκελς, φιλο­τε­χνη­μέ­νο σε φημι­σμέ­νη πορ­σε­λά­νη Μάισεν.

Ο κ. Κου­τσού­μπας ευχα­ρί­στη­σε πολύ για το δώρο προς την ΚΕ και τόνι­σε ‑απευ­θυ­νό­με­νος και προς τους νεό­τε­ρους- την αξία να μάθουν το έργο αυτού του μεγά­λου επα­να­στά­τη, θεμε­λιω­τή της επα­να­στα­τι­κής κοσμο­θε­ω­ρί­ας, μέσα και από έργα όπως τις «Ανα­μνή­σεις για τον Στρα­τη­γό» που κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ μίλη­σε και για τους Έλλη­νες ομο­γε­νείς που ζουν στο Βού­περ­ταλ: «Πριν είχα­με την ευκαι­ρία, εδώ στο Βού­περ­ταλ, να συνα­ντή­σου­με Έλλη­νες ομο­γε­νείς. Ξέρε­τε ότι υπάρ­χει μία μεγά­λη κοι­νό­τη­τα, μια παροι­κία των Ελλή­νων μετα­να­στών εδώ, οι οποί­οι πάρα πολ­λές δεκα­ε­τί­ες βρί­σκο­νται εδώ, έχουν φτιά­ξει τις δου­λειές τους, ήπια­με καφε­δά­κι, γνω­ρί­σα­με τις επι­χει­ρή­σεις τους, τα καφε­νεία, την εστί­α­ση, τα μαγα­ζιά τους. Γνω­ρί­σα­με τις αγω­νί­ες τους για τον τόπο που ζουν, τις αγω­νί­ες για την πατρί­δα τους, την Ελλά­δα και βεβαί­ως τη θέλη­σή τους να εκφρά­σουν αυτήν την αμφι­σβή­τη­ση σε όλη αυτήν τη βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή της ΕΕ, αλλά και του γερ­μα­νι­κού κρά­τους, όπως και του ελλη­νι­κού κρά­τους που δεν λύνει ζωτι­κά ζητή­μα­τα των Ελλή­νων μετα­να­στών και να εκφρα­στεί αυτή η δυσα­ρέ­σκεια, η αμφι­σβή­τη­ση σε αυτά τα ζητή­μα­τα και με την ψήφο τους στις ευρω­ε­κλο­γές που έρχο­νται στις 9 του Ιού­νη».

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο