Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη Ερντογάν στη Λατινική Αμερική

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Είναι γνω­στό πως από την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα ο τούρ­κος πρό­ε­δρος Ερντο­γάν πραγ­μα­το­ποί­η­σε ταξί­δι σε χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, υπο­γρά­φο­ντας διμε­ρείς συμ­φω­νί­ες και ανα­δει­κνύ­ο­ντας το ρόλο της χώρας του σαν μεγά­λης καπι­τα­λι­στι­κής περι­φε­ρεια­κής δύνα­μης ανα­ζη­τώ­ντας νέες διε­θνείς συμ­μα­χί­ες και φυσι­κά νέα πεδία κερδοφορίας

Έχει σημα­σία, πέρα από τα προ­φα­νή δικά μας πολι­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα να το δού­με από τη σκο­πιά των ίδιων των εμπλε­κό­με­νων πως δηλ. το αναδεικνύουν:

Το telesurtv.net [1] σήμε­ρα, σε άρθρο του με υπέρ­τι­τλο «Τουρ­κία: Η επί­σκε­ψη στη Βενε­ζου­έ­λα θα οδη­γή­σει καλύ­τε­ρες σχέ­σεις» και τίτλο «Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε ότι η χώρα του θα συνε­χί­σει να είναι η φωνή των κατα­πιε­σμέ­νων» σημειώνει:

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας κάνο­ντας τον απο­λο­γι­σμό του για την περιο­δεία του σε αρκε­τές χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, μέσω του λογα­ρια­σμού του στο Twitter, δια­βε­βαί­ω­σε ότι «η χώρα του θα συνε­χί­σει να είναι η φωνή των κατα­πιε­σμέ­νων… Η Τουρ­κία θα συνε­χί­σει να λέει την αλή­θεια από κάθε βήμα, τόσο για τα παγκό­σμια ζητή­μα­τα όσο και για τα  περι­φε­ρεια­κά, για να είναι η γνή­σια φωνή όλων των κατα­πιε­σμέ­νων του κόσμου».

(όπως σημειώ­νει το  telesurtv ανα­πα­ρά­γο­ντας το «τιτί­βι­σμα» Ερντογάν)

Ziyaretimizin son ayağı olan Venezuela’da da Devlet Başkanı Sayın Maduro tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandık / Venezuela ziyaretimizin, başta ticaret alanında olmak üzere ilişkilerimizi daha da iyi noktaya taşıyacağına inanıyorum.

“Ευχα­ρί­στη­σε για την θερ­μή υπο­δο­χή του Προ­έ­δρου Nicolás Maduro και τόνι­σε ότι η επί­σκε­ψη σε αυτό τη χώρα, θα οδη­γή­σει τις διμε­ρείς σχέ­σεις «σε ένα καλύ­τε­ρο σημείο, ειδι­κά στον εμπο­ρι­κό τομέα»”

Και συνε­χί­ζει: Η Βενε­ζου­έ­λα και η Τουρ­κία πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ένα επι­χει­ρη­μα­τι­κό φόρουμ, που κατέ­λη­ξε στην επέν­δυ­ση ~4.500.000.000€ (4,5 δις)

Κατά την επί­σκε­ψή του στην Παρα­γουάη, ο τούρ­κος ηγέ­της τόνι­σε ότι επί­σης υπέ­γρα­ψαν σημα­ντι­κές συμ­φω­νί­ες, ενώ περ­νώ­ντας από την Αργε­ντι­νή και συμ­με­τέ­χο­ντας στη σύνο­δο κορυ­φής των 20, δήλω­σε ότι ο ρόλος αυτού του διε­θνούς οργα­νι­σμού είναι πολύ σημα­ντι­κός για μια “ισχυ­ρό­τε­ρη, βιώ­σι­μη, ισορ­ρο­πη­μέ­νη και χωρίς απο­κλει­σμούς παγκό­σμια ανάπτυξη”.

Κατα­λή­γο­ντας ότι “κατά τη διάρ­κεια της περιο­δεί­ας του στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή έκα­νε «επι­τυ­χείς και παρα­γω­γι­κές» επαφές”.

Όπως σημεί­ω­σε πολύ εύστο­χα ο 902

Η επί­σκε­ψη έρχε­ται τη στιγ­μή που η Ουά­σιγ­κτον έχει επι­βά­λει νέες κυρώ­σεις σε αξιω­μα­τού­χους της Βενε­ζου­έ­λας και οι σχέ­σεις μετα­ξύ της Τουρ­κί­ας και των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών βρί­σκο­νται σε χαμη­λό σημείο, δεδο­μέ­νων των δια­φο­ρε­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων που έχουν οι δύο αστι­κές τάξεις σε μία σει­ρά ζητή­μα­τα.

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ υπέ­γρα­ψε τον περα­σμέ­νο μήνα διά­ταγ­μα που απα­γο­ρεύ­ει ουσια­στι­κά την αγο­ρά, από φυσι­κά ή νομι­κά πρό­σω­πα, χρυ­σού από τη νοτιο­α­με­ρι­κα­νι­κή χώρα ενώ ο Ερντο­γάν επέ­κρι­νε τις κυρώ­σεις που επέ­βα­λαν οι ΗΠΑ κατά της Βενε­ζου­έ­λας, την ίδια στιγ­μή που ο Μαδού­ρο υπε­ρα­σπί­στη­κε το δικαί­ω­μα της χώρας του να εξά­γει χρυ­σό, παρά τις κυρώ­σεις των ΗΠΑ.

«Τα πολι­τι­κά προ­βλή­μα­τα δεν μπο­ρούν να επι­λυ­θούν με την τιμω­ρία ενός ολό­κλη­ρου έθνους …Δεν εγκρί­νου­με αυτά τα μέτρα που αγνο­ούν τους κανό­νες του παγκό­σμιου εμπο­ρί­ου»,» δήλω­σε ο Ερντο­γάν, έχο­ντας στο πλευ­ρό του τον Μαδού­ρο, σε ένα φόρουμ στο οποίο συμ­με­τεί­χαν επι­χει­ρη­μα­τί­ες και από τις δύο χώρες. 

Επί­σης ο Ερντο­γάν είπε ότι ο Μαδού­ρο, τον οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «σύγ­χρο­νο Μπο­λι­βάρ», αντι­με­τώ­πι­σε «χει­ρα­γω­γη­μέ­νες επι­θέ­σεις από ορι­σμέ­νες χώρες και πρά­ξεις σαμπο­τάζ από οικο­νο­μι­κούς δολο­φό­νους».

____________________________________________________________________

[1] Το Telesur (τηλε­ο­πτι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό κανά­λι) είναι δια­κρα­τι­κό Βενε­ζου­έ­λα, Κού­βα, Βολι­βία, Νικα­ρά­γουα, Ουρου­γουάη κλπ έχει σύν­θη­μα «Nuestro norte es el Sur» (“Ο Βορ­ράς μας είναι ο Νότος”) με γλώσ­σες τα Ισπα­νι­κά, τα Αγγλι­κά και τα Πορ­το­γα­λι­κά (για τη Βρα­ζι­λία) σε συνερ­γα­σία με κρα­τι­κά κανά­λια (Venezolana de Televisión, Cubavision International Boliviana, Εθνι­κή τηλε­ό­ρα­ση της Ουρου­γουά­ης κλπ).

Ξεκί­νη­σε το 2005, από την κυβέρ­νη­ση του Τσά­βες, σαν  “λατι­νι­κή σοσια­λι­στι­κή απά­ντη­ση στο CNN “.

πηγή

Omada

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο