Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη Μακρόν και «γαλλικοί» πανηγυρισμοί

Αστυ­νο­μο­κρα­τού­με­νη θα είναι η ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα για να υπο­δε­χθεί τον Γάλ­λο Πρό­ε­δρο σήμερα.

Τον οποίο συνο­δεύ­ουν μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες που θέλουν να καρ­πω­θούν λεία, από το «φιλι­κό επεν­δυ­τι­κό κλί­μα» της Ελλά­δας: τα τσα­κι­σμέ­να εργα­τι­κά δικαιώματα.

Έτσι κι αλλιώς το ίδιο τσά­κι­σμα επι­διώ­κει να φέρει και στη χώρα του ο Εμα­νου­έλ Μακρόν, ως άξιος διά­δο­χος των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών Σαρ­κο­ζί και Ολάντ.

Μπο­ρεί να μην πάει στην Αθή­να με τον δήθεν «αέρα» αλλα­γής που κάποιοι έβλε­παν στον προ­κά­το­χό του, αλλά οι ίδιοι είναι που πανη­γυ­ρί­ζουν για τη δήθεν «ψήφο εμπι­στο­σύ­νης» στην οικο­νο­μία. Και οι εργα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­νουν βαρύ τίμημα.

Γκά­νταλφ /dialogos.com.cy

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο