Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη Μπλίνκεν στην Κίνα: Ο μεν ελπίζει να υπάρξει «πρόοδος», ο ομόλογός του της Κίνας τονίζει τις δυσκολίες

Ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν δήλω­σε σήμε­ρα στο Πεκί­νο πως ελπί­ζει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα σημειώ­σουν «πρό­ο­δο», κατά την έναρ­ξη της συνά­ντη­σής του με τον Κινέ­ζο ομό­λο­γό του Ουάνγκ Γι, ο οποί­ος από τη δική του πλευ­ρά επι­σή­μα­νε τις αυξα­νό­με­νες δια­φω­νί­ες μετα­ξύ των δυο μεγά­λων δυνάμεων.

Στο πλαί­σιο της δεύ­τε­ρης επί­σκε­ψής του στον ασια­τι­κό γίγα­ντα προ­τού συμπλη­ρω­θεί ένας χρό­νος, ο Μπλίν­κεν ξεκα­θά­ρι­σε πως σκο­πεύ­ει να βάλει στο τρα­πέ­ζι μία σει­ρά ζητή­μα­τα που προ­κα­λούν αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ των δύο ισχυ­ρό­τε­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων του πλα­νή­τη, όπως οι κινε­ζι­κές εμπο­ρι­κές πρα­κτι­κές, που η Ουά­σιγ­κτον θεω­ρεί πως προ­κα­λούν στρέ­βλω­ση του αντα­γω­νι­σμού, η κινε­ζι­κή υπο­στή­ρι­ξη στη Ρωσία, η Ταϊβάν…

Ο Άντο­νι Μπλίν­κεν είπε πως θα είναι «πολύ σαφής, πολύ άμε­σος» κι ότι ελπί­ζει να εξα­σφα­λί­σει «πρό­ο­δο σε ζητή­μα­τα για τα οποία συμ­φω­νούν οι πρό­ε­δροί μας».

Πρό­σθε­σε πως οι δυο χώρες πρέ­πει επί­σης να είναι «όσο πιο σαφείς είναι δυνα­τόν σε πεδία στα οποία έχου­με απο­κλί­νου­σες από­ψεις, του­λά­χι­στον για να απο­φευ­χθούν παρε­ξη­γή­σεις και λαθε­μέ­νοι υπο­λο­γι­σμοί», παρα­δε­χό­με­νος εμμέ­σως τους τερά­στιους κιν­δύ­νους για τους λαούς από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς. «Πρό­κει­ται αλη­θι­νά για ευθύ­νη που μοι­ρα­ζό­μα­στε, όχι μόνο για τους λαούς μας, αλλά επί­σης για τους λαούς όλου του κόσμου», είπε.

Ο Κινέ­ζος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ουάνγκ Γι δια­πί­στω­σε από τη δική του πλευ­ρά πως η σχέ­ση των δυο δυνά­με­ων «αρχί­ζει να στα­θε­ρο­ποιεί­ται» μετά τη σύνο­δο κορυ­φής των προ­έ­δρων Τζο Μπάι­ντεν και Σι Τζιν­πίνγκ στο Σαν Φραν­σί­σκο τον Νοέμ­βριο. Όμως «ανα­πτύσ­σο­νται αρνη­τι­κά στοι­χεία», πρό­σθε­σε. Η διμε­ρής σχέ­ση «είναι αντι­μέ­τω­πη με δυσκο­λί­ες κάθε είδους. Τα νόμι­μα δικαιώ­μα­τα της Κίνας ως προς την ανά­πτυ­ξή της υφί­στα­νται άδι­κες πιέ­σεις και θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τά μας τίθε­νται από αμφι­σβή­τη­ση», συνέ­χι­σε.

Τόνι­σε ότι οι ΗΠΑ «δεν πρέ­πει να ανα­μει­γνύ­ο­νται στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Κίνας, να κατα­στεί­λουν την ανά­πτυ­ξη της Κίνας και να περ­νούν τις κόκ­κι­νες γραμ­μές όσον αφο­ρά την κυριαρ­χία, την ασφά­λεια και τα ανα­πτυ­ξια­κά συμ­φέ­ρο­ντα της».

Η σχέ­ση ανά­με­σα στην Κίνα και τις ΗΠΑ «θα συνε­χί­σει να κινεί­ται προς τη σωστή κατεύ­θυν­ση, αυτή της στα­θε­ρό­τη­τας, ή θα επι­στρέ­ψει σε καθο­δι­κή πορεία;», διε­ρω­τή­θη­κε. «Αυτή είναι μεί­ζων ερώ­τη­ση που τίθε­ται στις χώρες μας και δοκι­μά­ζει την ειλι­κρί­νεια και τις δυνα­τό­τη­τές μας», συμπλήρωσε.

Ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας έκα­νε τον πρώ­το σταθ­μό του ταξι­διού του στη Σαγκάη προ­χθές Τετάρ­τη και χθες Πέμ­πτη το από­γευ­μα μετέ­βη αερο­πο­ρι­κώς στο Πεκίνο.

Δεν έχει αναγ­γελ­θεί, του­λά­χι­στον ως τώρα, συνά­ντη­ση ανά­με­σα στον Μπλίν­κεν και τον κινέ­ζο πρό­ε­δρο Σι Τζιν­πίνγκ. Πάντως στην προη­γού­με­νη επί­σκε­ψη του αμε­ρι­κα­νού ΥΠΕΞ στο Πεκί­νο, τον Ιού­νιο του 2023, η συνά­ντη­ση των δυο ανδρών οργα­νώ­θη­κε και ανα­κοι­νώ­θη­κε την τελευ­ταία στιγμή.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο