Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη Πομπέο στη Θεσσαλονίκη: Ανοικτή επιστολή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δήμαρχο Κ. Ζέρβα

Να μη βάλει σφρα­γί­δα στα σχέ­δια Αμε­ρι­κα­νών, ΝΑΤΟ, ΕΕ και κυβέρ­νη­σης, με το να συνα­ντη­θεί με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Μάικ Πομπέο, καλεί τον δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων­στα­ντί­νο Ζέρ­βα, με ανοι­κτή της επι­στο­λή η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσσαλονίκης.

Ολό­κλη­ρη η ανοι­χτή επι­στο­λή της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης έχει ως εξής:

κ. Ζέρ­βα,

Τη Δευ­τέ­ρα 27.9, θα «απο­βι­βα­στεί» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Πομπέο, Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, της «μεγά­λης φίλης και συμ­μά­χου» σύμ­φω­να με ΟΛΕΣ ανε­ξαι­ρέ­τως οι κυβερνήσεις.

Την ίδια ώρα, έξω από το γρα­φείο σας, θα δια­μαρ­τύ­ρο­νται μαθη­τές, καθη­γη­τές, γονείς, ζητώ­ντας απα­ντή­σεις από το «αρμό­διο» Δήμο (και από τη κυβέρ­νη­ση) για τη τρα­γι­κή κατά­στα­ση των σχο­λεί­ων : 25άρια τμή­μα­τα όπου η (ανα­γκαία) μάσκα δεν επαρ­κεί, δια­χω­ρι­σμός μιας τάξης σε δύο ή τρεις, κοντεϊ­νερ – σαρ­δε­λο­κού­τια για τα νήπια εξα­φα­νί­ζο­ντας αυλές σχο­λεί­ων, μεγά­λες ελλεί­ψεις καθη­γη­τών – δασκά­λων. Όλα αυτά σημαί­νουν συνω­στι­σμό και υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα (ήδη έχουν κλεί­σει 100 σχο­λεία στη χώρα λόγω κρου­σμά­των κορω­νοϊ­ού). Στην ίδια τρα­γι­κή κατά­στα­ση και η δημό­σια υγεία στη πόλη που χτυ­πά «κόκ­κι­νο» από τις ελλεί­ψεις (ΜΕΘ, προ­σω­πι­κού κ.λ.π.).

Ένα μπά­χα­λο για το οποίο έχε­τε (μαζί μα τη κυβέρ­νη­ση σας) την ευθύ­νη. Για­τί δεν θέλε­τε να ενο­χλή­σε­τε τη κυβέρ­νη­ση σας ζητώ­ντας κον­δύ­λια για να εξα­σφα­λι­στούν χώροι, να χτι­στούν σχο­λεία, να ενι­σχυ­θούν τα νοσοκομεία.

Δεν θέλε­τε καν να δώσε­τε αμέ­σες, προ­σω­ρι­νές λύσεις (που σας προ­τεί­να­με) και περ­νούν από το χέρι σας (αξιο­ποί­η­ση των άδειων ΚΑΠΗ, της άδειας ΔΕΘ, άλλων δημο­τι­κών κτι­ρί­ων, παλιών σχο­λεί­ων). Κι’ όμως, ενώ «δυσκο­λεύ­στε» να βρεί­τε χώρους για σχο­λεία, «εν ριπή οφθαλ­μού» βρή­κα­τε χώρους για να στε­γά­σε­τε τις πολυ­ε­θνι­κές των ΗΠΑ (Cisco, Pfizer) που θα επι­θε­ω­ρή­σει προ­σω­πι­κά ο Πομπέο και θα σας δώσει τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του.

Επει­δή, έχε­τε δώσει δείγ­μα­τα γρα­φής, σας γνω­ρί­ζει η πόλη και πιθα­νο­λο­γού­με ότι πολύ θα θέλα­τε να φωτο­γρα­φη­θεί­τε δίπλα στον Υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της υπερ­δύ­να­μης – σφα­γέα (για να έχε­τε κάτι να δεί­ξε­τε στην επό­με­νη προ­ε­κλο­γι­κή σας εκστρα­τεία), θα θέλα­με, πριν το απο­τολ­μή­σε­τε, να σας ενη­με­ρώ­σου­με γι΄αυτά που γρά­φει ακό­μα και ο φιλι­κός σας τύπος:

Ο Πομπέο δεν έρχε­ται ούτε για εσάς ούτε για τις ομορ­φιές της πόλης. Έρχε­ται να δηλώ­σει ότι η Ελλά­δα (και ειδι­κό­τε­ρα η Βόρεια Ελλά­δα) είναι περιο­χή συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ και ιδιαί­τε­ρα των ενερ­γεια­κών, ο «μεντε­σές του ΝΑΤΟ».  Με δόλω­μα τις επεν­δύ­σεις των πολυ­ε­θνι­κών του στη πόλη έρχε­ται με την απαί­τη­ση να υπο­χω­ρή­σει η χώρα από τη κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά της δικαιώ­μα­τα για να μη χάσουν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. τη Τουρ­κία από το δικό τους μαντρί. Έρχε­ται να επι­βάλ­λει τη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση των ενερ­γεια­κών πόρων της χώρας από τις πολυ­ε­θνι­κές του και μοι­ρά­ζο­ντας κομ­μά­τια της «πίτας» σε ντό­πιους, Τούρ­κους και άλλους «επεν­δυ­τές», με μαέ­στρους τις πολυ­ε­θνι­κές που έχε­τε εγκα­τα­στή­σει στη πόλη. Γι’ αυτή τη Θεσ­σα­λο­νί­κη – ενερ­γεια­κό κέντρο, ετοι­μά­ζε­στε να πανηγυρίσετε.

Αντί να «ακού­σε­τε» τη λαϊ­κή κατα­δί­κη των «συμ­μά­χων – λύκων», ανα­μι­γνύ­ε­στε κ. Ζέρ­βα σε υπο­θέ­σεις «πάνω από το μπόϊ σας» και αντί­θε­τες με τα συμ­φέ­ρο­ντα και τη βού­λη­ση του λαού μας. Για να μη λεί­ψε­τε «από το κάδρο», βάζε­τε τη (μικρή έστω) σφρα­γί­δα σας σε εξε­λί­ξεις πολύ επι­κίν­δυ­νες για τη χώρα και το λαό.

Γι’ αυτό σας προ­τρέ­που­με να το σκε­φτεί­τε : Αφή­στε τον Πομπέο και τα σχέ­δια των Αμε­ρι­κά­νων (αρκε­τές επα­φές έχε­τε με το προ­ξε­νείο του). Ακού­στε, μιλή­στε με τους μαθη­τές, τους γονείς, τους καθη­γη­τές, δώστε λύσεις για τα σχο­λεία, πιέ­στε για τα νοσοκομεία.

Μη κάνε­τε μεγα­λύ­τε­ρο το μπά­χα­λο που συντη­ρεί­τε. Μη το κάνε­τε και διε­θνές. Είναι κίν­δυ­νος για το λαό μας.

Μη βάζε­τε σφρα­γί­δα στα σχέ­δια Αμε­ρι­κά­νων, ΝΑΤΟ, Ε.Ε και κυβερ­νή­σε­ων. Βάλ­τε τη σφρα­γί­δα σας για σχο­λεία, νοσο­κο­μεία, για το ανα­γκαίο προσωπικό.

Υ.Γ. Απευ­θύ­νου­με την επι­στο­λή αυτή στον Κ. Ζέρ­βα και όχι στο Δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Βεβαί­ως δεν αμφι­σβη­τού­με το αξί­ω­μα σας. Εσείς προ­τι­μά­τε να λει­τουρ­γεί­τε σαν τοπι­κός αντι­πρό­σω­πος μιας κυβέρ­νη­σης, συνο­μι­λη­τής πολυ­ε­θνι­κών και ξένων προ­ξε­νεί­ων παρά σαν πραγ­μα­τι­κός δήμαρ­χος της πόλης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο