Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στη Μακρόνησο: Η απόλυτη ξεφτίλα δεν έχει πάτο

Αν δεν ανα­γνω­ρί­ζε­τε τον κύριο με την υψω­μέ­νη γρο­θιά, στη Μακρό­νη­σο, είναι ο Πανα­γιώ­της Ρήγας, γραμ­μα­τέ­ας του κόμ­μα­τος του ΣΥΡΙΖΑ που μαζί με το κόμ­μα των ΑΝΕΛ συγκρό­τη­σαν κυβέρ­νη­ση με πρω­θυ­πουρ­γό τον Αλέ­ξη Τσί­πρα. Τον άνθρω­πο που μόλις λίγες μέρες πριν ξέπλυ­νε τον αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό, προ­σπά­θη­σε να σβή­σει την ιστο­ρι­κή μνή­μη και να δώσει συγ­χω­ρο­χάρ­τι στις ΗΠΑ.

Ο κ. Ρήγας ως γραμ­μα­τέ­ας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσια­στι­κά ο άνθρω­πος που υπο­κα­θι­στά τον πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος Αλ. Τσί­πρα, μιας και αυτός είναι απα­σχο­λη­μέ­νος με την άσκη­ση των πρω­θυ­πουρ­γι­κών καθηκόντων.

Ζού­με την από­λυ­τη προ­σβο­λή της ιστο­ρί­ας ενός λαού, της προ­σβο­λής των αγώ­νων ενός λαού απο­τέ­λε­σμα της από­λυ­της ξεφτί­λας ενός κόμ­μα­τος που προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει το ξέπλυ­μα, την συμ­μα­χία με το… «διά­βο­λο», την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, δεν ντρέ­πο­νται να …τιμή­σουν αυτούς που οι προη­γού­με­νες αμε­ρι­κα­νό­δου­λες κυβερ­νή­σεις είχαν στεί­λει στη Μακρό­νη­σο για να τους λυγί­σουν ή να τους αποτελειώσουν…

Αυτοί που μαγά­ρι­σαν αξί­ες, όρα­μα, καπη­λεύ­τη­καν ιστο­ρία και ελπί­δες, σήμε­ρα μαγά­ρι­σαν τα ιδα­νι­κά όσων μαρ­τύ­ρη­σαν στη Μακρόνησο.

Κύριοι, η θέση σας είναι δίπλα στον Καμ­μέ­νο και στον Κασι­διά­ρη, στο Καστε­λό­ρι­ζο… Τις ίδιες αξί­ες υπηρετείτε…

 

Από το «Προ­στά­τες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι» στο «God bless America» και η ξεφτί­λα δεν έχει πάτο

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο