Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην Κύπρο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­σκέ­πτε­ται την Κύπρο από σήμε­ρα 28 έως τις 31 Μάρ­τη. Στην αντι­προ­σω­πεία του Κόμ­μα­τος συμ­με­τέ­χουν επί­σης ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής, ο Ζήσης Λυμπε­ρί­δης, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ, ο Γιάν­νης Μανου­σο­γιαν­νά­κης, μέλος της ΚΕ, η Σεμί­να Διγε­νή, βου­λευ­τής, και ο Παντε­λής Καλα­βρέ­ζος, μέλος του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ. Την αντι­προ­σω­πεία θα συνο­δεύ­σει επι­πλέ­ον ο Κώστας Γου­λιά­μος, τακτι­κό μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών και Τεχνών και τέως πρύ­τα­νης του Ευρω­παϊ­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου.

Το πρό­γραμ­μα του Δ. Κου­τσού­μπα έχει ως εξής:

Σήμε­ρα Πέμπτη

 • Στις 9.00 θα συνα­ντη­θεί με τον πρό­ε­δρο του Κινή­μα­τος Οικο­λό­γων, Γιώρ­γο Περδίκη.
 • Στις 10.30 θα συνα­ντη­θεί με τον πρό­ε­δρο του ΔΗΚΟ, Νικό­λα Παπαδόπουλο.
 • Στις 12.00 θα συνα­ντη­θεί με τον Πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Νίκο Χρι­στο­δου­λί­δη.
 • Στις 13.30 θα συνα­ντη­θεί με τον πρό­ε­δρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Κάρο­γιαν.

Αύριο Παρα­σκευή

 • Στις 9.00 θα συνα­ντη­θεί με την πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Βου­λής και του ΔΗΣΥ, Αννί­τα Δημητρίου.
 • Στις 10.30 θα συνα­ντη­θεί με τον πρό­ε­δρο της ΕΔΕΚ, Μαρί­νο Σιζόπουλο.
 • Στις 12.00 θα συνα­ντη­θεί με τον ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Στέ­φα­νο Στεφάνου.
 • Στις 18.00 θα συνα­ντη­θεί με τον Έλλη­να πρέ­σβη στην Κύπρο, Ιωάν­νη Παπαμελετίου.
 • Στις 18.30 θα παρευ­ρε­θεί στην εκδή­λω­ση — βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση των «Απο­δελ­τιώ­σε­ων» της Σεμί­νας Διγε­νή, στο βιβλιο­πω­λείο «ΕΡΜΑ» στην παλιά Λευκωσία.

Την Κυρια­κή 31 Μάρτη

 • Στις 11.00 θα μιλή­σει σε πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κύπρου του ΚΚΕ στη Λευ­κω­σία, στην αίθου­σα της Δημο­σιο­γρα­φι­κής Εστίας.
 • Στις 13.30 θα παρευ­ρε­θεί σε συνε­στί­α­ση της ΚΟ Κύπρου.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο