Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα στο Παρίσι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα επι­σκε­φτεί το Παρί­σι στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου.

Το πρό­γραμ­μά του θα έχει ως εξής:

–Την Πέμ­πτη 2 Δεκέμ­βρη, στις 14.30, θα επι­σκε­φτεί το Μου­σείο του Λούβρου.

–Την Παρα­σκευή 3 Δεκέμ­βρη, θα παρευ­ρε­θεί στον ιστο­ρι­κό περί­πα­το “Στα βήμα­τα της Κομ­μού­νας” που θα ξεκι­νή­σει στις 9.00 το πρωί, από την πλα­τεία Louise Michel, στην Μον­μάρ­τη και θα κατα­θέ­σει στε­φά­νι στις 12.00 το μεση­μέ­ρι, στον “Τοί­χο των Ομό­σπον­δων”, στο νεκρο­τα­φείο του Περ Λασέζ, όπου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η τελευ­ταία μαζι­κή σφα­γή Κομ­μου­νά­ρων και σήμε­ρα υπάρ­χει μνη­μείο αφιε­ρω­μέ­νο στην Παρι­σι­νή Κομμούνα.

Το από­γευ­μα της ίδιας μέρας, στις 18.00, θα συνα­ντη­θεί με τον Πρό­ξε­νο της Ελλά­δας στη Γαλ­λία, στο Ελλη­νι­κό Προξενείο.

–Το Σάβ­βα­το 4 Δεκέμ­βρη, στις 15:00 ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα μιλή­σει σε εκδή­λω­ση με θέμα: «Παρι­σι­νή Κομ­μού­να 1871: Ο δοξα­σμέ­νος προ­άγ­γε­λος της νέας κοι­νω­νί­ας – Παρα­κα­τα­θή­κες για το σύγ­χρο­νο επα­να­στα­τι­κό, εργα­τι­κό κίνη­μα». Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Αμφι­θέ­α­τρο AGECA, 177 Rue de Charonne – 75011 Παρίσι.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο