Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη του Δ. Κουτσούμπα στο Γηροκομείο Αθηνών: Το ΚΚΕ κοντά στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σήμε­ρα το πρωί 23 Δεκεμ­βρί­ου, επι­σκέ­φθη­κε με αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ το Γηρο­κο­μείο Αθη­νών. Στην αντι­προ­σω­πεία μετα­ξύ άλλων συμ­με­τεί­χαν ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Αθή­νας, ο Μαρί­νος Μακρής, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής της ΚΟΑ και γραμ­μα­τέ­ας της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Α’ Αθή­νας και ο Στέ­λιος Λάμπρου, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Αθήνας.

Περι­η­γή­θη­κε στους χώρους του Γηρο­κο­μεί­ου, ενώ πραγ­μα­το­ποί­η­σε και συνά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο της Διοί­κη­σης, Σπύ­ρο Χαμα­κιώ­τη, τον Γενι­κό Διευ­θυ­ντή, Κώστα Σολ­δά­το και άλλα στε­λέ­χη της Διοί­κη­σης του ιδρύ­μα­τος. Επί­σης, συνα­ντή­θη­κε και συνο­μί­λη­σε με εργα­ζό­με­νους του Γηροκομείου.

Κατά την επί­σκε­ψή του ευχή­θη­κε στους φιλο­ξε­νού­με­νους του Γηρο­κο­μεί­ου “Χρό­νια Πολ­λά”, συνο­μί­λη­σε μαζί τους και τους χάρι­σε χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες κάρ­τες, παι­δι­κές ζωγρα­φιές και ημε­ρο­λό­για του ΚΚΕ. Μετα­ξύ άλλων συνα­ντή­θη­κε και με τη Μαί­ρη Λίντα, η οποία του αφιέ­ρω­σε το τρα­γού­δι “Θα σε πάρω να φύγου­με…”. Παράλ­λη­λα, άκου­σε τα κάλα­ντα από μαθη­τές του 2ου Πρό­τυ­που Γυμνα­σί­ου Αθη­νών που είχαν επι­σκε­φθεί το χώρο για να τρα­γου­δή­σουν και να μοι­ρά­σουν δώρα στους φιλοξενούμενους.

Κατά την επί­σκε­ψή του έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Αυτές τις μέρες η σκέ­ψη μας και η καρ­διά μας είναι κοντά στους συναν­θρώ­πους μας που υπο­φέ­ρουν, είναι κοντά ιδιαί­τε­ρα στους ηλι­κιω­μέ­νους που βρί­σκο­νται και σε αυτό εδώ το γηρο­κο­μείο. Και βεβαί­ως είναι κοντά στα απρο­στά­τευ­τα παι­διά, είναι κοντά στους χρό­νια πάσχο­ντες, στα άτο­μα με ανα­πη­ρί­ες, είναι κοντά στις κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες, αλλά και σε όλο το λαό μας που υπο­φέ­ρει μπρο­στά σε μια ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, στη μεγά­λη ακρί­βεια, στους πλει­στη­ρια­σμούς, στο χαμη­λό εισό­δη­μα, στις χαμη­λές συντά­ξεις, γι’ αυτά όλα, για τα οποία ευχό­μα­στε και ελπί­ζου­με με τον αγώ­να μας να αλλά­ξουν το επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Ευχη­θή­κα­με χρό­νια πολ­λά, χρό­νια καλά, με υγεία. 

Εδώ βρι­σκό­μα­στε σε ένα πραγ­μα­τι­κά κατα­πλη­κτι­κό χώρο, ένα μεγά­λο χώρο, με αξιό­λο­γες υπο­δο­μές που φιλο­ξε­νεί αυτή τη στιγ­μή 120 συναν­θρώ­πους μας, ηλι­κιω­μέ­νους, που έχει τη δυνα­τό­τη­τα να φιλο­ξε­νή­σει πάνω από 550 άτο­μα που το έχουν ανά­γκη. Γι’ αυτό πιστεύ­ου­με ότι το κρά­τος πρέ­πει να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες του. Θα πρέ­πει η Περι­φέ­ρεια, ο Δήμος σε συνερ­γα­σία να βοη­θή­σουν τη διοί­κη­ση, τους εργα­ζό­με­νους εδώ στο χώρο που με αυτο­θυ­σία παλεύ­ουν και για να κρα­τη­θεί και για να ανα­βαθ­μι­στεί και να νιώ­θουν όμορ­φα οι συνάν­θρω­ποί μας, οι ηλι­κιω­μέ­νοι που μένουν εδώ. Σας ευχα­ρι­στώ, χρό­νια πολ­λά με υγεία, με δύνα­μη σε όλους!»

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο