Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη του ΚΚΕ σε πυροσβεστικές υπηρεσίες

Επί­σκε­ψη στις πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στε­λέ­χη του ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να στον 1ο Πυρο­σβε­στι­κό Σταθ­μό Αθη­νών (κέντρο) περιό­δευ­σε ο Xρή­στος Κατσώ­της, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, στον 1ο Πυρο­σβε­στι­κό Σταθ­μό Πει­ραιά η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Πυρο­σβε­στι­κό Σταθ­μό 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης, ο Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία Κορω­πί­ου ο Βάλ­σα­μος Συρί­γος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία Τρι­κά­λων – Πύλης, ο Α. Ντα­ού­λας, στέ­λε­χος του ΚΚΕ.

Συζή­τη­σαν με τους πυρο­σβέ­στες για τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις τις θέσεις του ΚΚΕ και τις επι­κεί­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Τα στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος ανα­φέρ­θη­καν στις δεκά­δες ερω­τή­σεις και επε­ρω­τή­σεις του κόμ­μα­τος για τα προ­βλή­μα­τα των πυρο­σβε­στών και τις απα­ντή­σεις της κυβέρνησης.

Οι πυρο­σβέ­στες από τη μεριά τους ανα­φέρ­θη­καν στην ακρί­βεια και τους χαμη­λούς μισθούς που δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν σήμε­ρα. Ανέ­δει­ξαν τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα σε υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή και προ­σω­πι­κό στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα. Ανα­φέρ­θη­καν στην κατά­στα­ση κτη­ρια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων που είναι παμπά­λαιας κατασκευής.

Τα στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος ανα­φέρ­θη­καν ότι όλα αυτά τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν είναι απο­τέ­λε­σμα των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, αλλά και δια­χρο­νι­κά των προηγούμενων.

Αύριο Τρί­τη 10 Γενά­ρη έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί να επι­σκε­φθούν κλι­μά­κια του ΚΚΕ τις παρα­κά­τω Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες: 10ος Πυρο­σβε­στι­κός Σταθ­μός Αθη­νών (Περι­στέ­ρι), 3ος Πυρο­σβε­στι­κός Σταθ­μός Πει­ραιά (Κερα­τσί­νι), Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία Χανί­ων, Πυρο­σβε­στι­κός Σταθ­μός Μου­ζά­κι Καρ­δί­τσας, Πυρο­σβε­στι­κός Σταθ­μός Βόλου, Πυρο­σβε­στι­κός Σταθ­μός Βιο­μη­χα­νι­κής περιο­χής Βόλου, Πυρο­σβε­στι­κός Σταθ­μός (ΕΜΑΚ) Βιο­μη­χα­νι­κής περιο­χής Λάρι­σας, Πυρο­σβε­στι­κός Σταθ­μός Ελασσόνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο