Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίταξη ιδιωτών γιατρών ανακοίνωσε ο Βασ. Κικίλιας

Η κυβέρνηση προχώρησε σε επίταξη γιατρών, αρνείται να προβεί σε προσλήψεις και σε πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να μη θιγούν τα κέρδη των κλινικαρχών.

Πριν από λίγο ανα­κοι­νώ­θη­κε η επι­στρά­τευ­ση των ιδιω­τών για­τρών από τον υπουρ­γό Υγεί­ας. Αφο­ρά 200 για­τρούς (παθο­λό­γοι, πνευ­μο­νο­λό­γοι και γενι­κοί ιατροί) από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής. Η εξέ­λι­ξη είναι μια ακό­μα από­δει­ξη ότι το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας δεν έχει θωρα­κι­στεί επί ένα χρό­νο παν­δη­μί­ας καθώς δεν έγι­να οι προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού που απαι­τού­νται για την ανα­χαί­τι­ση της πανδημίας.

Ο Υπουρ­γός Υγεί­ας Βασί­λης Κικί­λιας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Το Υπουρ­γείο Υγεί­ας απηύ­θυ­νε επί εβδο­μά­δες πρό­σκλη­ση – έκκλη­ση προς τους ιδιώ­τες ιατρούς, για την ενί­σχυ­ση των Νοσο­κο­μεί­ων του Ε.Σ.Υ. στο τρί­το σφο­δρό κύμα της παν­δη­μί­ας COVID-19. Δυστυ­χώς, πολύ μικρός αριθ­μός ιδιω­τών ιατρών προ­σήλ­θε. Τους ευχαριστούμε.

Λαμ­βά­νο­ντας υπ’ όψιν τις έκτα­κτες συν­θή­κες και την επι­τα­κτι­κή ανά­γκη περί­θαλ­ψης των συναν­θρώ­πων μας, το Υπουρ­γείο Υγεί­ας προ­βαί­νει σε επί­τα­ξη προ­σω­πι­κών υπη­ρε­σιών ιατρών των ειδι­κο­τή­των Παθο­λό­γων, Πνευ­μο­νο­λό­γων και Γενι­κών Ιατρών στην Αττική».

🔹  Η επί­τα­ξη ιδιω­τών για­τρών θα είναι για ένα μήνα, δήλω­σε ο Γιάν­νης Κωτσιό­που­λος γγ Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Ανέ­φε­ρε ότι χαρ­τί επί­τα­ξης θα λάβουν 206 για­τροί που είναι συμ­βε­βλη­μέ­νοι με τον ΕΟΠΥΥ και θα είναι ηλι­κί­ας κάτω των 60 ετών.


Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο