Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΑΛ — Πανελλήνιες 2020: Η προστασία του υδάτινου στοιχείου, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών — Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις

Μία ομι­λία, που απευ­θύ­νε­ται στους συμ­μα­θη­τές και στις συμ­μα­θή­τριες τους, με θέμα τους τρό­πους με τους οποί­ους οι νέοι μπο­ρούν να προ­στα­τέ­ψουν το υδά­τι­νο στοι­χείο, κλή­θη­καν να ανα­πτύ­ξουν σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ, κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, όπου εξε­τά­στη­καν στα Νέα Ελλη­νι­κά (Γενι­κής Παιδείας).

Το κεί­με­νο στο οποίο βασί­στη­κε το θέμα της έκθε­σης και οι ερω­τή­σεις, ήταν δια­σκευή άρθρου του Κοσμά Βίδου για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα για το Νερό, το οποίο δημο­σιεύ­θη­κε τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο σε εβδο­μα­διαίο περιοδικό.

Στο δεύ­τε­ρο μέρος της εξέ­τα­σης, οι υπο­ψή­φιοι κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν σε ερω­τή­σεις πάνω σε από­σπα­σμα που προ­έρ­χε­ται από τη 13η ιστο­ρία του μυθι­στο­ρή­μα­τος του Ίτα­λο Καλ­βί­νο «Μαρ­κο­βάλ­ντο ή Οι επο­χές στην πόλη» (μετά­φρα­ση Έφη Καλ­λι­φα­τί­δη, Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, Αθή­να, 1989), με τίτλο: «Πού είναι πιο γαλά­ζιος ο ποταμός».

Στην ιστο­ρία, ο ήρω­ας εργά­ζε­ται ως αχθο­φό­ρος σε μια εται­ρεία για να ζήσει την πολυ­με­λή οικο­γέ­νειά του. Στη δου­λειά του και στο καφε­νείο ακού­ει διαρ­κώς ιστο­ρί­ες που απο­κα­λύ­πτουν στοι­χεία σχε­τι­κά με την κερ­δο­σκο­πία στα τρό­φι­μα και απο­φα­σί­ζει να δράσει.

Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ θα συνε­χι­στούν την Πέμ­πτη 18 Ιου­νί­ου, με το μάθη­μα των Μαθη­μα­τι­κών (‘Αλγε­βρα), που είναι επί­σης μάθη­μα Γενι­κής Παιδείας.

Δει­τε ΕΔΩ τα θέμα­τα στο μάθη­μα της γλώσσας

Δεί­τε Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα ΕΠΑΛ απαντησεις

banner skliros aprilis banner aggoules aginota banner
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο