Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Αποκαλυπτικές εικόνες από την δολοφονική επίθεση φασιστοειδών μέσα στο σχολείο (ΒΙΝΤΕΟ)

Απο­κα­λυ­πτι­κή είναι η εικό­να όπου φαί­νο­νται τα σημά­δια της θρα­σύ­δει­λης, δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης των φασι­στοει­δών ακό­μα και μέσα στο σχο­λείο σε μαθητές.

Το πρωί, φασι­στοει­δή εξα­πέ­λυ­σαν θρα­σύ­δει­λες επι­θέ­σεις με μολό­τοφ και πέτρες στους συγκε­ντρω­μέ­νους έξω από το ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης, την ίδια ώρα που οι μαθη­τές του σχο­λεί­ου παρέ­με­ναν μέσα σε αυτό.

Όλο αυτό το διά­στη­μα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν και επι­θέ­σεις με φρα­στι­κές απει­λές και ύβρεις, προ­πη­λα­κι­σμούς και χτυ­πή­μα­τα, σε μαθη­τές, ανά­με­σά τους μία μετα­νά­στρια μαθή­τρια και μία εκλεγ­μέ­νη μαθή­τρια στο 15μελές.

Δύο από αυτούς χρειά­στη­κε να μετα­φερ­θούν από ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρέ­λα­βε από την είσο­δο του σχολείου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο