Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Πανηγυρισμοί φασιστοειδών και προτροπές για περισσότερη βία: «άπλυτοι στα ασθενοφόρα»

«Η εθνι­κι­στι­κή νεο­λαία δεί­χνει τον δρό­μο της αντε­πί­θε­σης, της εθνι­κής αντί­στα­σης. Εμπρός λοι­πόν Εθνι­κή Νεο­λαία! Πίσω ρου­φιά­νοι! Αλλη­λεγ­γύη στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ». Κεί­με­να και συν­θή­μα­τα σαν και αυτό κατα­κλύ­ζουν από προ­χθές τις ιστο­σε­λί­δες και προ­φίλ που δια­τη­ρούν στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα ομά­δες ακρο­δε­ξιών – νοσταλ­γών των φυλα­κι­σμέ­νων μελών της Χρυ­σής Αυγής. Κάτω από φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο από τα θλι­βε­ρά επει­σό­δια που δια­δρα­μα­τί­στη­καν τα δύο προη­γού­με­να εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα έξω από το επαγ­γελ­μα­τι­κό λύκειο της Σταυ­ρού­πο­λης, δημο­σιεύ­ουν σχό­λια και συν­θή­μα­τα που παρα­πέ­μπουν ευθέ­ως σε χού­λι­γκαν, όπως για παρά­δειγ­μα «ήθε­λες να κάνεις τον νταή, σου δεί­ξα­νε πώς τρέ­χουν οι λαγοί», «πάντα θα τρέ­χεις, το συνή­θι­σες και το αντέ­χεις» και «τσα­κί­στε τους κουμουνιστές».

Στο κανά­λι της, στην εφαρ­μο­γή telegram, εθνι­κι­στι­κή ομά­δα με πρώ­το συν­θε­τι­κό του ονό­μα­τός της τη λέξη «Defend» που παρα­πέ­μπει στο ακρο­δε­ξιό – αντι­με­τα­να­στευ­τι­κό κίνη­μα των Ευρω­παί­ων «Ταυ­το­τι­στών», δημο­σί­ευ­σε χθες τα ξημε­ρώ­μα­τα φωτο­γρα­φί­ες με πανη­γυ­ρι­κού χαρα­κτή­ρα συν­θή­μα­τα σε τοί­χους, όπως «στη Σταυ­ρού­πο­λη είχε ανη­φό­ρα, άπλυ­τοι στα ασθε­νο­φό­ρα» και «φάπα – ξάπλα από μαθη­τές, στο τρέ­ξι­μο είστε πρωταθλητές».

Στο ίδιο κανά­λι, στην εφαρ­μο­γή telegram, το προη­γού­με­νο διά­στη­μα αναρ­τού­σαν βίντεο από τη συμ­με­το­χή τους σε επει­σό­δια στις δια­δη­λώ­σεις κατά του υπο­χρε­ω­τι­κού εμβο­λια­σμού, συν­θή­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης στον κατα­δι­κα­σμέ­νο Γιάν­νη Λαγό, της Χρυ­σής Αυγής κ.ά. Για τα γεγο­νό­τα των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στη Σταυ­ρού­πο­λη Θεσ­σα­λο­νί­κης τοπο­θε­τή­θη­καν με κεί­με­νά τους και άλλες ακρο­δε­ξιές – εθνι­κι­στι­κές οργα­νώ­σεις. Η ομά­δα Propatria, για παρά­δειγ­μα, τα μέλη της οποί­ας φέρε­ται να είχαν στο παρελ­θόν συμ­με­το­χή και στα συλ­λα­λη­τή­ρια για το Μακε­δο­νι­κό, σε χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­σή της ανέ­φε­ρε για τη δρά­ση των μαθη­τών: «Η νεο­λαία δεί­χνει τον δρό­μο (…) πώς μπο­ρού­με να μη γου­στά­ρου­με τους μαθη­τές του ΕΠΑΛ που πραγ­μα­τι­κά αντι­στέ­κο­νται ενά­ντια στο δηλη­τή­ριο και την προ­πα­γάν­δα μαρ­ξι­στών». Και οι συνε­χι­στές της Χρυ­σής Αυγής, όμως, έσπευ­σαν να χαι­ρε­τί­σουν τα επει­σό­δια που προ­κά­λε­σαν μαθη­τές του ΕΠΑΛ. «Συνο­θυ­λεύ­μα­τα κομ­μου­νι­στι­κών και αναρ­χι­κών μορ­φω­μά­των δεν έχουν καμία θέση στους σχο­λι­κούς χώρους. (…) Ορθώς η μαθη­τι­κή κοι­νό­τη­τα της Σταυ­ρού­πο­λης απο­μά­κρυ­νε τους αρι­στε­ρι­στές συμ­μο­ρί­τες», ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε την Τρί­τη η Χρυ­σή Αυγή. Ανα­κοί­νω­ση στή­ρι­ξης στους μαθη­τές εξέ­δω­σε, τέλος, και η εθνι­κι­στι­κή οργά­νω­ση «Ιερός Λόχος». Λίγες ώρες έπει­τα από ανάρ­τη­ση – ύμνο στη δικτα­το­ρία της 4ης Αυγού­στου, οι δια­χει­ρι­στές της σελί­δας στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα δημο­σί­ευ­σαν κεί­με­νο – στή­ρι­ξης των μαθη­τών: «Οι Ελλη­νες μαθη­τές, οι ίδιοι που έφτυ­σαν κατά­μου­τρα τα δωρε­άν gigabyte και τα 150ευρα των ντό­πιων νερο­κου­βα­λη­τών της Νέας Τάξης, υπε­ρα­σπί­στη­καν τον τόπο τους, το σχο­λείο τους, την πατρί­δα μας». Τα μέλη της συγκε­κρι­μέ­νης ομά­δας πρω­τα­γω­νι­στούν στις κινη­το­ποι­ή­σεις κατά του υπο­χρε­ω­τι­κού εμβο­λια­σμού στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο